Klikněte pro více informací
Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií)
Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v roce 2020

Činnost Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky
Správa Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (Nadání) obnovila dne 24. října 1994 činnost Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky (NÚJH) jako jednu z forem svého nadačního působení. Posláním NÚJH je stimulovat a podporovat samostatnou badatelskou činnosti v oblasti českého národního hospodářství a jeho vývoje v kontextu širších společenských souvislostí historických, legislativních, politických, kulturních, sociologických a filozofických. NÚJH neprovádí vlastní vědecký výzkum, nepodporuje výzkumy pro podnikatelské, církevní nebo politické účely či poslání s nimi související.
Výkonným orgánem Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky je rada NÚJH, která rozhoduje o poskytování nadačních příspěvků ve formě stipendií, na základě posouzení přihlášky žadatelů zpravidla jednou v roce. Při této příležitosti vyhlašuje rada NÚJH veřejnou soutěž. Rada NÚJH může rovněž rozhodnout, že v případech zdařilých studií se bude organizačně a finančně podílet na jejich publikování. Obhájené studie (nebo jejich nejzávažnější části) jsou vydávány v samostatné ediční řadě "Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky". Rada NÚJH rozhoduje o přijetí projektů samostatně v rámci zásad a rozpočtu schválených správní radou Nadání.

Hlavní tematické zaměření
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky považuje za ústřední téma své činnosti studium aspektů národního hospodářství, jež ležely na srdci zakladateli Nadání Josefu Hlávkovi a které dosud neztratily svůj význam, a to bez ohledu na míru pozornosti, jaká je jim věnována oficiálními institucemi. V dnešní situaci jde o podporu studia českého národního hospodářství v návaznosti na civilizační a kulturní potřeby a výzvy moderní společnosti v prostředí českého státu, a to v jeho historických a sociálních souvislostech. Národní zájmy, na něž Josef Hlávka kladl důraz, nelze vyčlenit z dlouhodobých historicko-ekonomických trendů vývoje českých zemí a z jejich evropských a světových ekonomických souvislostí. Zvláštní pozornost věnuje rada NÚJH studiím, které překonávají hranice jednotlivých vědních oborů a zaměřují se na místo a úlohu vůdčích vědeckých osobností ve společnosti. Rovněž bude věnovat pozornost koncepci a rozvoji nadační činnosti v nových podmínkách.

Veřejná soutěž
Rada NÚJH vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.
Rada NÚJH nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů. Pro usnadnění orientace zájemců o účast v soutěži uveřejňujeme tématické okruhy, jimž by měla být věnována zvláštní pozornost. Rada NÚJH však nevylučuje ani další vhodná témata navržená žadateli, pokud odpovídají poslání ústavu.

Tématické okruhy
Rada NÚJH vyhlásila jako hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2020 téma Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století. Určila následující priority s tím, že zaměření prací bude řešit aktuální, konkrétní otázky současného společenského a ekonomického vývoje České republiky v evropském i světovém kontextu.

 1. Nadační a společensky prospěšné aktivity v souvislosti s působením Nadání
  1. Josef Hlávka, představitelé a osobnosti navazující na jeho odkaz
  2. Význam a problémy činnosti nadací
 2. Společenské problémy a politiky zaměřené na jejich řešení
  1. Sociální nerovnosti a soudržnost
  2. Vzdělání, kvalifikace, školství
  3. Kvalita života v souvislosti se zdravotnickou politikou, financováním zdravotnictví a environmentální politikou
  4. Demografický vývoj, migrace, české menšiny v zahraničí a tzv. nové menšiny v ČR, role státu - demografická politika
  5. Udržování českého jazyka a kulturních tradic v ČR i českými menšinami v zahraničí
 3. Ekonomický rozvoj a jeho podmínky
  1. Globalizace, integrace a jejich důsledky pro české národní zájmy. Možnosti "malých hráčů" v globálním kontextu
  2. Nové technologie, věda, inovace a udržitelný rozvoj
  3. Zaměstnanost a trh práce
  4. Problémy vývoje jednotlivých oblastí národního hospodářství a rozvoje regionů
  5. Zemědělská a potravinářská politika v ČR
 4. Institucionální a právní rámec vývoje společnosti
  1. Hodnotové a normativní kontexty soudobé společnosti
  2. Historické souvislosti vývoje institucí
  3. Stav a vývoj počtu státního aparátu od vzniku České republiky
  4. Činnost národních bank a jejich vztah k politické reprezentaci od roku 1918 do současnosti

Podmínky soutěže
Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací (studií).

Požadavky na úroveň studie:

 • Studie musí vycházet z dosavadního stupně poznání zkoumané problematiky, včetně zhodnocení "strategické literatury".
 • Studie musí překročit rámec již dosažených empirických nebo teoretických poznatků.
Přihláška žadatele musí obsahovat:
 • návrh zvoleného tématu
 • popis přístupu k jeho řešení
 • strukturu a rozsah studie
 • datum jejího odevzdání
 • relevantní osobní údaje, adresu bydliště a zaměstnavatele
 • seznam publikovaných prací
 • kopii poslední úspěšné studie nebo její části
 • požadovanou výši příspěvku (stipendia)

Termín zaslání přihlášek je do 15.5.2020

Přihlášky mohou žadatelé poslat poštou, nebo doručit osobně na adresu:

Nadace "Nadání J., M. a Z. Hlávkových"
(Národohospodářský ústav)
Vodičkova 17, 110 00 Praha 1

 

V Praze dne 27. ledna 2020   Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky

 

Bližší informace podá PhDr. Dagmar Rýdlová, tajemnice Nadání
tel: 224 947 691, e-mail: josefhlavka@volny.cz, internet: www.hlavkovanadace.cz