Klikněte pro více informací

Program nadační činnosti a dalších akcí Nadání 2024

Obsah:

 

Poslání Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" (dále jen Nadání)
V souladu s poslední vůlí Josefa Hlávky ze dne 25.1.1904 a na jejím základě vydané nadační listiny ze dne 29.10.1911 bylo v platném statutu Nadání schváleném dne 14.12.1998 stanoveno, že posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat potřebné a nadané studující na českých veřejných vysokých školách v souladu s vůlí zakladatele Nadání.
Ve své nadační činnosti věnoval Josef Hlávka zvláštní pozornost péči o český jazyk v oblasti vzdělání, výuky a vědecké práce. Podle těchto zakladatelských dokumentů je dále posláním Nadání podporovat zejména prostřednictvím Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky úsilí, které směřuje k tomu, aby šířením a získáváním odborných vědomostí a znalostí mohl český národ obstát v ekonomické soutěži evropských národů.
Při naplňování svého poslání spolupracuje Nadání především s českými veřejnými nebo státními vysokými školami, s Akademií věd České republiky a dalšími českými veřejnými výzkumnými institucemi.
Nadání současně plní přání svého zakladatele o udělování nadačních příspěvků vyjádřené v § 2 závěti Josefa Hlávky ze dne 25.1.1904. Správní rada Nadání při rozhodování o přiznání nadačních příspěvků respektuje odkaz Josefa Hlávky a přihlíží i k sociální situaci žadatele. Nadání zásadně neposkytuje nadační příspěvky pro obchodní, politické nebo církevní účely či poslání s nimi související.
Finanční zdroje pro nadační činnost získává nadace především ekonomickým využíváním svého nadačního jmění, o jehož majetkovou podstatu musí proto v souladu se statutem náležitě pečovat a zvelebovat jej. Zdrojem pro nadační činnost mohou být také finanční dary, dědictví a jiné příspěvky dárců, přičemž Nadání respektuje v rámci svého poslání jejich přání o využití těchto prostředků. V souladu s výše jmenovanými dokumenty je vedení Nadání povinno také vždy a po všechny časy udržovat lužanský zámek, kapli a hrobku Josefa Hlávky v dobrém stavu. Ve spolupráci s církevním orgánem v Přešticích zajišťuje Nadání také vzpomínkové bohoslužby na Josefa Hlávku v kapli lužanského zámku a plní tak přání svého donátora vyjádřené v poslední vůli.

 

Nadační příspěvky navazující na poslední vůli Josefa Hlávky ve výši stanovené správní radou Nadání s ohledem na změněnou společenskou situaci

 • Městské radě Přeštic do výše částky 100 000,- Kč na podporu školství a kultury.
 • Gymnáziu města Klatovy na podporu nadaných studentů do výše částky 80 000,- Kč.
 • Národnímu technickému muzeu v Praze do výše částky 100 000,- Kč na podporu projektů odpovídajících Hlávkovým záměrům.
 • Vysokému učení technickému v Brně jako Cenu Josefa Hlávky do výše 150 000,- Kč.

 

Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Josef Hlávka ve své velkorysé nadační činnosti dbal na dodržování zásady podporovat výhradně sociálně potřebné, talentované a schopné jednotlivce, kteří prokazují předpoklady k dosažení výjimečných studijních, vědeckých nebo uměleckých cílů. Nadační příspěvky jsou proto přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných a státních vysokých škol a dalších institucí v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z Akademie věd České republiky.

Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat:

 • účel nadačního příspěvku popsaný ve vědeckém nebo uměleckém projektu,
 • výši žádané částky,
 • strukturovaný životopis,
 • dosavadní studijní, vědecké či umělecké výsledky,
 • doporučení představitele příslušné vysoké školy, AV ČR nebo vědeckého ústavu, odpovídajícího dle příslušných právních předpisů za vědeckou činnost nebo vědeckou výchovu (rektoři VŠ, předseda AV ČR, děkani fakult, ředitelé ústavů nebo jejich zástupci, vedoucí kateder),
 • vyplněný formulář čestného prohlášení o sociálních poměrech žadatele,
 • k žádosti o cestovní stipendium na dlouhodobý studijní pobyt musí být přiložen zvací dopis navštívené instituce nebo doklad za jakých podmínek se pobyt uskuteční, či potvrzení o získaném pobytovém stipendiu,
 • k žádosti o cestovní stipendium na konferenci musí být přiloženo potvrzení organizátorů o přijetí příspěvku k prezentaci a abstrakt příspěvku.

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Nadání.
Pokud je žádosti vyhověno, přiznaná finanční částka je poukázána na účet žadatele po podpisu darovací smlouvy, která obsahuje tyto podmínky:

 • použít příspěvek ke stanovenému účelu a za stanovených podmínek,
 • podat písemnou zprávu o využití příspěvku potvrzenou osobností, která žadateli napsala doporučující dopis, na adresu Nadání ve stanoveném termínu.

Podle uvedených zásad se nadační příspěvky udělují též studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu.

 1. Cestovní stipendium je určeno:
  • studentům a mladým vědeckým pracovníkům do věku 33 let při dlouhodobých odborných pobytech v zahraničí či aktivní účasti na vědeckých konferencích,
  • studentům a mladým umělcům do věku 33 let při účasti na významných soutěžích a dlouhodobých tvůrčích pobytech,
  Žádost o cestovní stipendium musí být podána před odjezdem do zahraničí.
 2. Vědecké a umělecké stipendium je určeno pro přípravu realizace významného vědeckého nebo uměleckého záměru, především pro výrazně talentované a tvůrčí invencí disponované studenty a mladé začínající vědecké pracovníky a umělce (do pěti let po absolvování vysoké školy, maximálně do věku 33 let).
 3. Ve výjimečných případech může správní rada Nadání, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni. Žádost musí obsahovat prohlášení, že student neprovádí podnikatelskou činnost a není v zaměstnaneckém poměru.
 4. K uctění památky Josefa Hlávky, projektanta a stavitele Zemské porodnice v Praze, může správní rada Nadání na návrh přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice přiznat třem mladým nadějným lékařům, kteří se podílejí na vědeckých aktivitách kliniky, Hlávkovo stipendium.
 5. V souladu s posláním Nadání může správní rada v odůvodněných případech poskytnout vynikajícím vysokoškolským studentům sociální studijní stipendium.

 

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy dále uvedených vysokých škol a mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd České republiky

 1. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Věkový limit může být prominut z důvodu mateřské a rodičovské dovolené.
 2. O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů určených českých veřejných vysokých škol pražských, rektora Vysokého učení technického v Brně, Západočeské univerzity v Plzni, Policejní akademie ČR v Praze a předsedkyně Akademie věd ČR.
 3. Cena je spojena s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 30 000,- Kč pro každého nositele.
 4. Návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky zasílají správní radě Nadání rektoři určených českých veřejných vysokých škol pražských, Policejní akademie ČR v Praze, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Rektor Vysokého učení technického v Brně, Západočeské univerzity v Plzni a předsedkyně Akademie věd ČR navrhují kandidátů pět. Termín zaslání návrhů je do 31.7.2024.
 5. Cena Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

 

Medaile Josefa Hlávky

 1. Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem českých veřejných vysokých škol pražských, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Je udělována správní radou Nadání zpravidla před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic v zásadě podle následujících principů.
 2. Návrhy na ocenění medailí Josefa Hlávky mohou správní radě Nadání podat:
  1. předseda Akademie věd České republiky, rektor Českého vysokého učení technického a rektor Univerzity Karlovy, každý nejvýše jednoho kandidáta,
  2. rektoři pražských veřejných uměleckých škol - Akademie múzických umění, Akademie výtvarných umění, Vysoké školy uměleckoprůmyslové - celkem nejvýše jednoho kandidáta,
  3. rektoři dalších pražských veřejných vysokých škol - České zemědělské univerzity, Vysoké školy ekonomické, Vysoké školy chemicko-technologické a ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny - celkem nejvýše jednoho kandidáta,
  4. rektoři Vysokého učení technického v Brně, Západočeské univerzity v Plzni a Policejní akademie ČR v Praze - celkem nejvýše jednoho kandidáta.
   Termín zaslání návrhů je do 31.7.2024
 3. Každoročně tak může být uděleno až šest Medailí Josefa Hlávky.
 4. Ocenění je spojeno s předáním nadačního příspěvku ve výši 90 000,- Kč pro každého nositele.
 5. Medaile Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

 

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
Literární cena Josefa Hlávky je udělována Nadací Českého literárního fondu a Nadací "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových". Cena je každoročně udělována za původní vědeckou monografii v oblasti věd společenských, věd lékařských, vědy o živé přírodě a vědy o neživé přírodě, která byla vydána v České republice v předchozím kalendářním roce. Výběr knižního titulu k ocenění provádí Výbor sekce pro vědeckou a odbornou literaturu Nadace Českého literárního fondu za účasti pověřeného člena správní rady Nadání. Na nadačním příspěvku pro každou ze čtyř vybraných publikaci se Nadání podílí částkou 25 000,- Kč. Cena se zpravidla předává na zámku Josefa Hlávky v Lužanech, obvykle v měsíci červnu. Nadání tradičně zajišťuje pohoštění.

 

Cena pro nejlepší studenty elektrotechnických fakult

 1. Po vzniku Nadání se řada českých vlastenců i institucí inspirovala a připojila se k uskutečňování ideového odkazu Josefa Hlávky. Prostřednictvím jím založeného Nadání podpořila jeho vzdělávací a studijní aktivity. V těchto aktivitách je v některých případech pokračováno po roce 1992. V roce 2020 prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc. inicioval darem podporu nejlepším studentům elektrotechnických fakult vytvořením zvláštní ceny, která je udělována Nadáním.
 2. Účelem ceny je morální i finanční podpora mimořádně talentovaných studentů magisterského a doktorského studia Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a Elektrotechnické fakulty ZČU v Plzni.
 3. Cena je určena výhradně studentům, kteří mají výborný prospěch a prokázali mimořádné schopnosti a tvůrčí myšlení v oboru elektrotechniky. Její udělení je podmíněno dodržením všech platných podmínek, které jsou obsahem smlouvy mezi Nadáním a prof. Mayerem. Děkani zasílají správní radě Nadání jméno jednoho kandidáta se zdůvodněním návrhu podle podmínek Ceny.
  Termín zaslání návrhů je do 31.7. 2024.
 4. O udělení Ceny rozhodne správní rada Nadání na základě zaslaných návrhů. Ocenění je spojeno s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25 000,- Kč pro každého nositele.

 

Mimořádná Cena Josefa Hlávky
Mimořádná Cena Josefa Hlávky je určena jako ocenění pro mimořádné vědecké nebo umělecké dílo, jež navazuje na českou i evropskou kulturní a humanistickou tradici. Cenu uděluje správní rada Nadání při výjimečné příležitosti a její udělení je spojeno s částkou 50 000,- Kč..

 

Pamětní medaile Josefa Hlávky
Za mimořádné zásluhy o uchování a rozvíjení odkazu Josefa Hlávky při podpoře české vědy, umění a vzdělanosti může správní rada udělit Jubilejní medaili Josefa Hlávky, která byla zřízena v roce 2008 při příležitosti Jubilejního roku Josefa Hlávky 1908 - 2008.

 

Hlávkova kolej
V roce 1904 věnoval Spolku studentů pražských vysokých škol zakladatel Nadání Josef Hlávka budovu koleje v Jenštejnské ulici č.p. 1. Z nadační listiny vyplývá pro Nadání závazek poskytnout částečné nebo (bude-li to možné) úplné finanční zabezpečení pobytu na koleji vybraným sociálně potřebným vynikajícím studentům. Myšlenkový odkaz i rozsáhlý nadační projekt Josefa Hlávky je univerzální a podporuje talentované jednotlivce bez ohledu na jejich studijní obor. Princip univerzálního výběru studentů do Hlávkovy koleje v období let 1904 - 1939 přinášel možnosti vzniku osobních mezioborových vztahů a kontaktů, které provázely studenty Hlávkovy koleje po celý život. Vzájemné obohacení bylo přínosem pro každého studenta ubytovaného v Hlávkově koleji bez ohledu na to, jakou vysokou školu studoval. V současné době je Hlávkova kolej majetkem Českého vysokého učení technického v Praze. Podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o předání této koleje ČVUT bylo smluvně dohodnuto, aby kolej byla užívána v souladu s odkazem Josefa Hlávky. Smlouvou mezi Nadáním a ČVUT je Hlávkova kolej určena pro ubytování studentů především doktorského studia, mladých akademických a vědeckých pracovníků, popřípadě studentů prezenčního studia pražských vysokých škol, kteří dosahují výborných studijních výsledků, jsou nemajetní, sociálně potřební, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Ze smyslu Hlávkova odkazu vyplývá, že podporovaný student musí v době, kdy tuto podporu pobírá, skutečně kolej užívat a toto užívání je nepřenosné. Návrh na ubytování (podle znění smlouvy o obsazování Hlávkovy koleje mezi Nadáním J., M. a Z. Hlávkových a Českým vysokým učením technickým) podávají rektoři pražských vysokých škol a předseda AV ČR rektorovi ČVUT. České vysoké učení technické jako vlastník koleje, jehož péčí jsou v koleji ubytováni studenti a mladí akademičtí a vědečtí pracovníci, podává správní radě Nadání návrh na poskytnutí nadačního příspěvku na kolejné v Hlávkově koleji. Správní rada na svých schůzích v letech 2010 a 2011 rozhodla, že vzhledem k současné ekonomické, sociální a společenské situaci v České republice i vzhledem k očekávaným změnám (např. placení školného) bude třeba jednat s vedením ČVUT a aktualizovat podle potřeby kritéria pro osazení Hlávkovy koleje. Kromě podpory studentů v doktorském studiu, která byla aktuální během devadesátých let 20. století a v prvním desetiletí 21. století, bylo třeba se zaměřit i na podporu sociálně potřebných studentů v magisterském, případně i bakalářském studiu.
Před ubytováním je podepsána darovací smlouva mezi studentem a Nadáním. Výše nadačního příspěvku pro každého vybraného studenta je 2.000,- Kč měsíčně po dobu 12 měsíců počínaje zářím 2023 a konče srpnem 2024. Darovací smlouva i dekret na ubytování se vystavují vždy na 12 měsíců, a to na základě dohodnutých podmínek. Je třeba dbát, aby tento příspěvek byl použit jen za podmínek a k účelu, pro který byl poskytnut. Návrhy na ubytování předloží vysoká škola a Akademie věd ČR rektorovi ČVUT dle dohody, vedení ČVUT pak správní radě Nadání do 8. 6. 2024 (I. kolo), do 20. 8. 2024 (II. kolo).

 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky
Správní rada Nadání obnovila v roce 1994 v nových podmínkách odpovídajících současnosti činnost Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky jako jednu z forem své nadační činnosti. Ústav neprovádí vlastní vědecký výzkum. Jeho posláním je stimulovat a podporovat samostatnou badatelskou činnost vědeckých pracovníků k cílům určeným Josefem Hlávkou, tedy k povznesení českého národa, aby obstál v mezinárodní soutěži. Ústav zajišťuje, aby úspěšné studie stipendistů byly vydány pro odbornou veřejnost. Rada Národohospodářského ústavu vypisuje v lednu roku 2024 již tradiční veřejnou soutěž o získání individuálních nadačních příspěvků k vytvoření původních studií především o českém národním hospodářství a jeho společenských souvislostech, jež respektují Hlávkovy ideje o povznesení českého národa.

 

Postup při uplatnění zásad nadační činnosti
Pro získání nadačního příspěvku jsou rozhodující prokázané vynikající výsledky na české veřejné vysoké škole nebo na vědeckém pracovišti. Nutnou součástí každé žádosti o nadační příspěvek je doporučení významné osobnosti daného oboru (představitel vysoké školy, AV ČR, ředitel ústavu, fakulty, vedoucí katedry). Doporučení nemůže být formální, musí obsahovat věcnou odbornou a osobní garanci. Ve zvláštních případech si správní rada Nadání vyžádá další stanovisko nezávislého experta. O stanovisku správní rady Nadání k žádosti je informován žadatel písemně. Darovací smlouva je podkladem pro předání nadačního příspěvku. Součástí podmínek pro udělení příspěvku je prohlášení úspěšného žadatele o jeho specifických osobních závazcích vůči Nadání, včetně závazku podat písemnou zprávu o použití příspěvku ve stanoveném termínu.

 

Využití zámku Josefa Hlávku v Lužanech
Správní rada Nadání tradičně využívá zámek Josefa Hlávky v Lužanech pro vědecké, umělecké a odborné účely na nekomerčním principu s ohledem na jeho stavební stav a kapacitní možnosti v souladu s tradicemi založenými Josefem Hlávkou a při respektování jeho jedinečné umělecké hodnoty (například pro zasedání vedení vysokých škol, vědeckých ústavů a společností, pro pracovní setkání k rozvoji vědecké činnosti včetně mezinárodní spolupráce, pro setkání s bohemisty). Zámek a zámecká kaple jsou i nadále využívány k plnění závazků, které vyplývají z poslední vůle Josefa Hlávky a při rozvoji kulturní činnosti v regionu a pořádání koncertů v zámecké kapli. Při kulturních akcích pořádaných na zámku je jejich návštěvníkům umožněna prohlídka zámecké expozice, která, s ohledem na poslání zámku, není široké veřejnosti běžně přístupná s výjimkou stanovených dní v letních měsících. Konkrétní termíny jsou uveřejněny na webových stránkách Nadání vždy počátkem kalendářního roku.

 

Uctění výročí 17. listopadu
Projekt s přispěním Nadání ubytovat vybrané vynikající studenty v Hlávkově koleji, Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR navazují na odkaz Josefa Hlávky a zavazují správní radu Nadání vhodným způsobem připomínat význam a úlohu české inteligence pro český národ i obnovení a stabilitu demokratické společnosti v České republice. Výročí 17. listopadu 1939 je spojené s úsilím hájit svobodu a demokracii. Připomíná odpor vysokoškolských studentů proti nacismu, který symbolizuje osud Jana Opletala, studenta Univerzity Karlovy a místopředsedy studentské samosprávy Hlávkovy koleje. Pro uctění těchto tradic Nadání každoročně organizuje pietní akt před kolejí Josefa Hlávky ve spolupráci s Akademií věd České republiky, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou, Studentskou komorou Rady vysokých škol a organizacemi bojujícími proti fašismu a nacismu. Nadání dlouhodobě podporovalo úsilí přeživších obětí nacistické perzekuce - studentů z roku 1939, ČSBS a současných studentských reprezentací o důstojné uctění tohoto výročí boje vysokoškoláků proti nacismu. Podporovalo iniciativu studentských organizací, které požadovaly, aby byl státní svátek 17. listopadu opět uváděn jako Mezinárodní den studenstva, který vznikl během 2. světové války v Londýně na památku nacisty perzekuovaných českých vysokoškolských studentů. Nadání považuje odpor studentů proti nacismu a fašismu za součást těch nejlepších tradic české státnosti, k nimž se hlásí. Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou nebo Českým vysokým učením technickým pořádá Nadání 17. listopadu též slavnostní večerní koncert.

 

Naplňování odkazu Josefa Hlávky v zahraničí
Správní rada Nadání navazuje na aktivity Josefa Hlávky při podpoře české menšiny a jejího kulturního života ve Vídni zejména podporou Školského spolku Komenský, který ve Vídni pečuje o školy, kde je vyučovacím jazykem čeština a slovenština, a to podle Dohody o spolupráci a podpoře uzavřené dne 9.12.2016.
Bude vhodným způsobem seznamovat českou veřejnost se životem těchto českých komunit (krajanů) v cizině a podporovat vzdělání v českém jazyce v souladu s přáním Josefa Hlávky. V té souvislosti bude i nadále podporovat seznamování bohemistů, frekventantů Letní školy slovanských studií Univerzity Karlovy s odkazem Josefa Hlávky. Po dohodě s vedením LŠSS UK bude jednomu z frekventantů školy přiznán nadační příspěvek, který uhradí náklady, které souvisí s absolvováním LŠSS v roce 2024.
Správní rada bude pokračovat ve spolupráci s Národní univerzitou v Černovicích na Ukrajině na základě nové dohody o vzájemné spolupráci, která byla podepsána dne 3. dubna 2019.
V součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zahraničí ČR a vedením vybraných veřejných vysokých škol v Praze byl v roce 2019 připraven projekt podpory studentů z řad českých národnostních menšin (krajanů žijících v zahraničí), kteří mají předpoklady a zájem úspěšně studovat v České republice na veřejných vysokých školách (zejména pražských). Proto byly s pražskými vysokými školami v roce 2019 uzavřeny smlouvy o spolupráci s dobou platnosti na pět let. Pilotní projekt byl realizován v roce 2019 a i v roce 2024 bude podpora, definovaná programem, směřovat především ke studentům z české menšiny žijících v balkánských zemích a na Ukrajině. Předpokladem zařazení studenta do programu je podmínka, že nepobírá jiné stipendium udělované instituci v ČR.

 

Kontaktní údaje:

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"
Vodičkova 736/17, Praha 1, 110 00
tel.: 224947691
e-mail: josefhlavka@volny.cz
Internet: http://www.hlavkovanadace.cz

 

V roce 2024 se správní rada schází k jednání v těchto termínech:

26. února,
22. dubna,
17. června,
2. září,
21. října,
16. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

 

V Praze dne 11. prosince 2023

 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
administrátor

 

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.
předseda správní rady

PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc.
tajemnice

 

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
místopředsedkyně správní rady