Klikněte pro více informací

Program nadační činnosti a dalších akcí Nadání 2016

Obsah:

 • Poslání Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"
 • Nadační příspěvky navazující na poslední vůli Josefa Hlávky
 • Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
 • Cena Josefa Hlávky
 • Medaile Josefa Hlávky
 • Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
 • Cena architekta Josefa Hlávky v soutěži Young Architect Award ABF
 • Mimořádná Cena Josefa Hlávky
 • Jubilejní medaile Josefa Hlávky
 • Hlávkova kolej
 • Národohospodářský ústav Josefa Hlávky
 • Postup při uplatnění zásad nadační činnosti
 • Využití zámku Josefa Hlávky v Lužanech
 • Uctění výročí 17. listopadu
 • Naplňování odkazu Josefa Hlávky v zahraničí
 • Kontaktní údaje
 • Data schůzí správní rady Nadání v roce 2016

 

Poslání Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" (dále jen Nadání)
V souladu s poslední vůlí Josefa Hlávky z 25.1.1904 a na jejím základě vydané nadační listině ze dne 29.10.1911 a platným statutem Nadání ze dne 14.12.1998 bylo stanoveno, že posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat potřebné a nadané studující na českých vysokých školách pražských v souladu s vůlí zakladatele Nadání. Zvláštní pozornost v nadační činnosti věnoval Josef Hlávka péči o český jazyk v oblasti vzdělání, výuky a vědecké práce. Podle těchto zakladatelských dokumentů je dále posláním Nadání podporovat zejména prostřednictvím Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky úsilí, které směřuje k tomu, aby šířením a získáváním odborných vědomostí a znalostí mohl český národ obstát v ekonomické soutěži evropských národů. Nadání současně plní přání svého zakladatele o nadačních příspěvcích, vyjádřené v § 2 závěti Josefa Hlávky ze dne 25.1.1904. Správní rada Nadání při rozhodování o přiznání nadačních příspěvků respektuje odkaz Josefa Hlávky a přihlíží k sociální situaci žadatele. Nadání zásadně neposkytuje nadační příspěvky pro obchodní, politické nebo církevní účely či poslání s nimi související. Finanční zdroje pro nadační činnost získává nadace především ekonomickým využíváním svého nadačního jmění, o jehož majetkovou podstatu musí proto v souladu se statutem náležitě pečovat a zvelebovat jej. Zdrojem pro nadační činnost mohou být také finanční dary, dědictví a jiné příspěvky dárců, přičemž Nadání respektuje v rámci svého poslání jejich přání o využití těchto prostředků. Prostředky k plnění svého poslání čerpá Nadání též z výnosů finančních prostředků získaných Nadáním z Nadačního investičního fondu (NIF). V souladu s těmito dokumenty je Nadání povinno také vždy a po všechny časy udržovat lužanský zámek, kapli a hrobku Josefa Hlávky v dobrém stavu. Ve spolupráci s církevním orgánem v Přešticích zajišťuje také vzpomínkové bohoslužby na Josefa Hlávku v kapli zámku.

 

Nadační příspěvky navazující na poslední vůli Josefa Hlávky ve výši stanovené správní radou Nadání s ohledem na změněnou společenskou situaci

 • Městské radě Přeštic do výše částky 100 000,- Kč na podporu školství a kultury,
 • Gymnáziu města Klatovy na podporu nadaných studentů do výše částky 80 000,- Kč,
 • Vysokému učení technickému v Brně jako Cenu Josefa Hlávky do výše 100 000,- Kč,
 • Národnímu muzeu v Praze do výše částky 100 000,- Kč na doplnění sbírek muzea.

 

Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Josef Hlávka ve své velkorysé nadační činnosti dbal na dodržování zásady podporovat výhradně sociálně potřebné, talentované a schopné jednotlivce, kteří prokazují předpoklady k dosažení výjimečných studijních, vědeckých nebo uměleckých cílů. Nadační příspěvky jsou proto přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných vysokých škol a dalších institucí v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z Akademie věd České republiky.

Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat:

 • účel nadačního příspěvku popsaný ve vědeckém nebo uměleckém projektu,
 • výši žádané částky,
 • strukturovaný životopis,
 • dosavadní studijní, vědecké či umělecké výsledky,
 • doporučení představitele příslušné vysoké školy, AV ČR nebo vědeckého ústavu odpovědného dle příslušných právních předpisů za vědeckou činnost nebo vědeckou výchovu (rektoři VŠ, předseda AV ČR, děkani fakult, ředitelé ústavů nebo jejich zástupci, vedoucí kateder),
 • vyplněný formulář čestného prohlášení o sociálních poměrech žadatele,
 • k žádosti o cestovní stipendium na dlouhodobý studijní pobyt musí být přiložen zvací dopis navštívené instituce, nebo doklad za jakých podmínek se pobyt uskuteční, či potvrzení o získaném pobytovém stipendiu,
 • k žádosti o cestovní stipendium na konferenci musí být přiloženo potvrzení organizátorů o přijetí příspěvku k prezentaci a abstrakt příspěvku.

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Nadání.
Pokud je žádosti vyhověno, přiznaná finanční částka je poukázána na účet žadatele po podpisu darovací smlouvy, která obsahuje tyto podmínky:

 • použít příspěvek ke stanovenému účelu a za stanovených podmínek,
 • podat písemnou zprávu o využití příspěvku potvrzenou osobností, která žadateli napsala doporučující dopis, na adresu Nadání ve stanoveném termínu.

Podle uvedených zásad se nadační příspěvky též udělují studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu.

 1. Cestovní stipendium je určeno:
  • studentům a mladým vědeckým pracovníkům do věku 33 let při dlouhodobých odborných pobytech v zahraničí či aktivní účasti na vědeckých konferencích,
  • studentům a mladým umělcům do věku 33 let při účasti na významných soutěžích a dlouhodobých tvůrčích pobytech,
  • žádost o cestovní stipendium musí být podána před odjezdem do zahraničí.
 2. Vědecké a umělecké stipendium je určeno pro přípravu realizace významného vědeckého nebo uměleckého záměru, především pro výrazně talentované a tvůrčí invencí disponované studenty a mladé začínající vědecké pracovníky a umělce (do pěti let po absolvování vysoké školy, maximálně do věku 33 let).
 3. Ve výjimečných případech může správní rada Nadání, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni. Žádost musí obsahovat prohlášení, že student neprovádí podnikatelskou činnost a není v zaměstnaneckém poměru.
 4. K uctění památky Josefa Hlávky, projektanta a stavitele Zemské porodnice v Praze, může správní rada Nadání, na návrh přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, přiznat třem mladým nadějným lékařům Hlávkovo stipendium pro doktorandy.
 5. V souladu s posláním Nadání může správní rada v odůvodněných případech poskytnout vynikajícím vysokoškolským studentům sociální studijní stipendium.

 

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky

 1. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.
 2. O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.
 3. Cena je spojena s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25 000,- Kč pro každého nositele.
 4. Návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky zasílají správní radě Nadání rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Rektor Vysokého učení technického v Brně a předseda Akademie věd ČR navrhují kandidátů pět. Termín zaslání návrhů je do 31.7.2016.
 5. Cena Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

 

Medaile Josefa Hlávky

 1. Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Je udělována správní radou Nadání zpravidla před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic v zásadě podle následujících principů.
 2. Návrhy na ocenění medailí Josefa Hlávky mohou správní radě Nadání podat:
  1. předseda Akademie věd České republiky, rektor Českého vysokého učení technického a rektor Univerzity Karlovy každý nejvýše jednoho kandidáta,
  2. rektoři pražských uměleckých škol - Akademie múzických umění, Akademie výtvarných umění, Vysoké školy uměleckoprůmyslové - celkem nejvýše jednoho kandidáta,
  3. rektoři dalších pražských vysokých škol - České zemědělské univerzity, Vysoké školy ekonomické, Vysoké školy chemicko-technologické a Institutu klinické a experimentální medicíny - celkem nejvýše jednoho kandidáta.
   Termín zaslání návrhů je do 31.7.2016.
 3. Každoročně tak může být uděleno až pět Medailí Josefa Hlávky.
 4. Ocenění je spojeno s předáním nadačního příspěvku ve výši 50 000,- Kč.

 

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
Literární cena Josefa Hlávky je udělována Nadací Českého literárního fondu a Nadáním J., M. a Z. Hlávkových. Cena je každoročně udělována za původní vědeckou monografii v oblasti věd společenských, věd lékařských, vědy o živé přírodě a vědy o neživé přírodě, která byla vydána v České republice v předchozím kalendářním roce. Výběr knižního titulu k ocenění provádí Výbor sekce pro vědeckou a odbornou literaturu Nadace Českého literárního fondu za účasti pověřeného člena správní rady Nadání. Na nadačním příspěvku pro každou ze čtyř vybraných publikaci se Nadání podílí částkou 25 000,- Kč. Cena se zpravidla předává na zámku Josefa Hlávky v Lužanech, obvykle v měsíci červnu.

 

Cena architekta Josefa Hlávky v soutěži Young Architect Award ABF 2016

 1. Soutěž je vyhlašována ABF a.s. ve spolupráci s Nadáním od roku 2007 každoročně.
 2. Cena Josefa Hlávky je určena studentům v bakalářském, magisterském či doktorském studiu, nebo absolventům oboru architektury do věku 33 let.
 3. Cenu uděluje odborná porota na základě vyhodnocení staveb, architektonických a urbanistických projektů nebo studií zaslaných do soutěže. Členem poroty je pověřený člen správní rady Nadání, který dbá na respektování ideových principů Hlávkova tvůrčího odkazu.
 4. Cena architekta Josefa Hlávky je vyhlášena na veřejném slavnostním večeru ABF.
  Nadace poskytuje pro cenu nadační příspěvek ve výši 25 000,- Kč.

 

Mimořádná Cena Josefa Hlávky
Mimořádná Cena Josefa Hlávky je určena jako ocenění pro mimořádné vědecké nebo umělecké dílo, jež navazuje na českou i evropskou kulturní a humanistickou tradici. Cenu uděluje správní rada Nadání při výjimečné příležitosti a její udělení je spojeno s částkou 50 000,- Kč.

 

Jubilejní medaile Josefa Hlávky
Za mimořádné zásluhy o uchování a rozvíjení odkazu Josefa Hlávky může správní rada udělit Jubilejní medaili Josefa Hlávky, která byla zřízena v roce 2008 při příležitosti Jubilejního roku Josefa Hlávky 1908 - 2008.

 

Hlávkova kolej
V roce 1904 věnoval Spolku studentů pražských vysokých škol zakladatel Nadání Josef Hlávka budovu koleje v Jenštejnské ulici č.p. 1. Z nadační listiny vyplývá pro Nadání závazek poskytnout částečné, nebo (bude-li to možné) úplné finanční zabezpečení pobytu na koleji vybraným sociálně potřebným vynikajícím studentům. Myšlenkový odkaz i rozsáhlý nadační projekt Josefa Hlávky je univerzální a podporuje talentované jednotlivce bez ohledu na jejich studijní obor. Princip univerzálního výběru studentů do Hlávkovy koleje v období let 1904 - 1939 přinášel možnosti vzniku osobních mezioborových vztahů a kontaktů, které provázely studenty Hlávkovy koleje po celý život. Vzájemné obohacení bylo přínosem pro každého studenta ubytovaného v Hlávkově koleji bez ohledu na to, jakou vysokou školu studoval. V současné době je Hlávkova kolej majetkem Českého vysokého učení technického v Praze. Podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o předání této koleje ČVUT bylo smluvně dohodnuto, aby kolej byla užívána v souladu s odkazem Josefa Hlávky. Smlouvou mezi Nadáním a ČVUT je Hlávkova kolej určena pro ubytování studentů především doktorského studia, mladých akademických a vědeckých pracovníků, popřípadě studentů prezenčního studia pražských vysokých škol, kteří dosahují výborných studijních výsledků, jsou nemajetní, sociálně potřební, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Ze smyslu Hlávkova odkazu vyplývá, že podporovaný student musí v době, kdy tuto podporu pobírá, skutečně kolej užívat a toto užívání je nepřenosné. Návrh na ubytování (podle znění smlouvy o obsazování Hlávkovy koleje mezi Nadáním J., M. a Z. Hlávkových a Českým vysokým učením technickým) podávají rektoři pražských vysokých škol a předseda AV ČR rektorovi ČVUT. České vysoké učení technické jako vlastník koleje, jehož péčí jsou ubytováni studenti a mladí akademičtí a vědečtí zaměstnanci, podává správní radě Nadání návrh na poskytnutí nadačního příspěvku na kolejné v Hlávkově koleji. Správní rada na svých schůzích v letech 2010 a 2011 rozhodla, že vzhledem k současné ekonomické, sociální a společenské situaci v České republice i vzhledem k očekávaným změnám (např. placení školného) bude třeba jednat s vedením ČVUT a aktualizovat podle potřeby kritéria pro osazení Hlávkovy koleje. Kromě podpory studentů v doktorském studiu, která byla aktuální během posledních let, je třeba se zaměřit i na podporu sociálně potřebných studentů v magisterském, případně i bakalářském studiu.
Před ubytováním je podepsána darovací smlouva mezi studentem a Nadáním. Výše nadačního příspěvku pro každého vybraného studenta je 1.200,- Kč měsíčně po dobu 12 měsíců počínaje zářím 2015, konče srpnem 2016. Darovací smlouva i dekret na ubytování se vystavuje vždy na 12 měsíců na základě dohodnutých podmínek. Je třeba dbát, aby tento příspěvek byl použit jen za podmínek a k účelu, pro který byl poskytnut. Návrhy na ubytování předloží vysoká škola a Akademie věd ČR rektorovi ČVUT dle dohody, vedení ČVUT pak správní radě do 8.6.2016 (I. kolo), do 25.8.2016 (II. kolo).

 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky
Správní rada Nadání obnovila v roce 1994, v nových podmínkách odpovídajících současnosti, činnost Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky jako jednu z forem své nadační činnosti. Ústav neprovádí vlastní vědecký výzkum. Jeho posláním je stimulovat a podporovat samostatnou badatelskou činnost vědeckých pracovníků k cílům určeným Josefem Hlávkou, tedy ku povznesení českého národa, aby obstál v mezinárodní soutěži. Ústav zajišťuje, aby úspěšné studie stipendistů byly vydány pro odbornou veřejnost. Rada Národohospodářského ústavu vypisuje v roce 2016 již tradiční veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku k vytvoření původní studie o českém národním hospodářství a jeho společenských souvislostech, jež respektují Hlávkovy ideje o povznesení českého národa.

 

Postup při uplatnění zásad nadační činnosti
Pro získání nadačního příspěvku jsou rozhodující prokázané vynikající výsledky, na české veřejné vysoké škole nebo na vědeckém pracovišti. Nutnou součástí každé žádosti o nadační příspěvek je doporučení významné osobnosti daného oboru (představitel vysoké školy, AV ČR, ředitel ústavu, fakulty, vedoucí katedry). Doporučení nemůže být formální, musí obsahovat věcnou odbornou a osobní garanci. Ve zvláštních případech si správní rada Nadání vyžádá další stanovisko nezávislého experta. O stanovisku správní rady Nadání k žádosti je informován žadatel písemně. Darovací listina je podkladem pro předání nadačního příspěvku. Součástí podmínek pro udělení příspěvku je prohlášení úspěšného žadatele o jeho specifických osobních závazcích vůči Nadání, včetně závazku podat písemnou zprávu o použití příspěvku ve stanoveném termínu.

 

Využití zámku Josefa Hlávku v Lužanech
Správní rada Nadání tradičně využívá zámek Josefa Hlávky v Lužanech pro vědecké, umělecké a odborné účely na nekomerčním principu s ohledem na jeho stavební stav a kapacitní možnosti v souladu s tradicemi založenými Josefem Hlávkou a při respektování jeho jedinečné umělecké hodnoty (například pro zasedání vedení vysokých škol, vědeckých ústavů a společností, pro pracovní setkání k rozvoji vědecké činnosti včetně mezinárodní spolupráce, pro setkání s bohemisty). Nadání v roce 2016 v duchu Hlávkova úsilí o podporu výuky a rozvíjení českého jazyka podpoří VIII. mezinárodní symposium o češtině v zahraničí, které je zařazeno do akcí v rámci 700. výročí narození Karla IV. Zámek a zámecká kaple jsou i nadále využívány k plnění závazků, které vyplývají z poslední vůle Josefa Hlávky a při rozvoji kulturní činnosti v regionu a pořádání koncertů v zámecké kapli. Při kulturních akcích pořádaných na zámku je jejich návštěvníkům umožněna prohlídka zámecké expozice, která, s ohledem na poslání zámku, není široké veřejnosti běžně přístupná s výjimkou stanovených dní v letních měsících. Konkrétní termíny jsou uveřejněny na webových stránkách Nadání vždy počátkem kalendářního roku.

 

Uctění výročí 17. listopadu
Otevření Hlávkovy koleje, udílení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR i odkaz Josefa Hlávky zavazují správní radu Nadání vhodným způsobem připomínat význam a úlohu české inteligence pro český národ i obnovení a stabilitu demokratické společnosti v České republice. Výročí 17. listopadu 1939 a jeho tradice spojené s úsilím o demokracii a odporem studentů proti nacismu i osudem Jana Opletala, studenta Univerzity Karlovy a místopředsedy studentské samosprávy Hlávkovy koleje, který tento den symbolizuje, jsou každoročně uctěny pietním aktem před kolejí Josefa Hlávky, pořádaným ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu, Univerzitou Karlovou a Českým vysokým učením technickým, a rovněž tradičním koncertem k 17. listopadu. Nadání ve spolupráci se studentskými reprezentacemi podporuje úsilí ČSBS o důstojné uctění tohoto výročí a boje vysokoškoláků proti nacismu a za svobodu založené za 2. světové války v Londýně. Letošní 75. výročí rozhodnutí o ustavení Mezinárodního dne studenstva bude pro to zvláštní příležitostí.

 

Naplňování odkazu Josefa Hlávky v zahraničí
Správní rada Nadání připravuje ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky ve Vídni instalaci pamětní desky Josefa Hlávky na historické stavbě ve Vídni, kterou Josef Hlávka projektoval a postavil, finančně ji podpoří a bude se podílet na organizaci jejího odhalení. Naváže na další aktivity Josefa Hlávky, při podpoře české menšiny a jejího kulturního života ve Vídni. Správní rada bude pokračovat ve spolupráci s Národní univerzitou v Černovicích na Ukrajině a s dalšími institucemi též v souvislosti se setkáním bohemistů v Praze.

 

Kontaktní údaje:

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"
Vodičkova 17, Praha 1, 110 00
tel.: 224947691, 224947686
e-mail: josefhlavka@volny.cz
Internet: http://www.hlavkovanadace.cz

 

V roce 2016 se správní rada schází k jednání v těchto termínech:
22. února, 25. dubna, 20. června, 29. srpna, 24. října, 12. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

 

V Praze dne 14.12.2015

 

Ing. Zdeněk Kouba
administrátor

 

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.
předseda správní rady

PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc.
tajemnice

 

Prof. Jaroslav Vostrý
místopředseda správní rady