Klikněte pro více informací

Program nadační činnosti a dalších akcí Nadání 2013

Obsah:

 • Poslání Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"
 • Nadační příspěvky navazující na poslední vůli Josefa Hlávky
 • Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
 • Cena Josefa Hlávky
 • Medaile Josefa Hlávky
 • Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
 • Cena architekta Josefa Hlávky v soutěži Young Architect Award ABF
 • Mimořádná Cena Josefa Hlávky
 • Jubilejní medaile Josefa Hlávky
 • Hlávkova kolej
 • Národohospodářský ústav Josefa Hlávky
 • Cena Milana Sojky
 • Postup při uplatnění zásad nadační činnosti
 • Využití zámku Josefa Hlávky v Lužanech
 • Uctění výročí 17. listopadu
 • Pamětní deska Josefa Hlávky ve Vídni
 • Publikace Hlávkovy Lužany
 • Prostředky z Nadačního investičního fondu
 • Kontaktní údaje
 • Data schůzí správní rady Nadání v roce 2013

 

Poslání Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" (dále jen Nadání)
V souladu s nadační listinou ze dne 29.10.1911 a platným statutem Nadání ze dne 14.12.1998 je stanoveno, že posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat potřebné a nadané studující na českých vysokých školách pražských v souladu s vůlí zakladatele Nadání. Dále je posláním Nadání podporovat zejména prostřednictvím Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky úsilí, které směřuje k tomu, aby šířením a získáváním odborných vědomostí a znalostí mohl český národ obstát v ekonomické soutěži evropských národů. Nadání současně plní přání svého zakladatele o nadačních příspěvcích, vyjádřené v § 2 závěti Josefa Hlávky ze dne 25.1.1904. Správní rada Nadání při rozhodování o přiznání nadačních příspěvků přihlíží podle odkazu Josefa Hlávky k sociální situaci žadatele. Nadání zásadně neposkytuje nadační příspěvky pro obchodní, politické nebo církevní účely či poslání s nimi související. Finanční zdroje pro nadační činnost jsou získávány především ekonomickým využitím nadačního jmění, o jehož majetkovou podstatu proto musí Nadání náležitě pečovat.

 

Nadační příspěvky navazující na poslední vůli Josefa Hlávky ve výši stanovené správní radou Nadání s ohledem na změněnou společenskou situaci

 • Městské radě Přeštic do výše částky 100 000,- Kč na podporu školství a kultury,
 • Gymnáziu města Klatovy na podporu nadaných studentů do výše částky 80 000,- Kč,
 • Vysokému učení technickému v Brně, Cena Josefa Hlávky do výše částky 100 000,- Kč,
 • Národnímu muzeu v Praze do výše částky 100 000,- Kč na doplnění sbírek muzea.

 

Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Josef Hlávka ve své velkorysé nadační činnosti dbal na dodržování zásady podporovat výhradně sociálně potřebné, talentované a schopné jednotlivce, kteří prokazují předpoklady k dosažení výjimečných studijních, vědeckých nebo uměleckých cílů. Nadační příspěvky jsou proto přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných vysokých škol a dalších institucí v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z Akademie věd České republiky.

Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat:

 • účel nadačního příspěvku (vědecký nebo umělecký projekt),
 • výši žádané částky,
 • strukturovaný životopis,
 • dosavadní studijní, vědecké či umělecké výsledky,
 • doporučení představitele příslušné vysoké školy (rektor, prorektor) nebo fakulty (děkan, proděkan), nebo katedry (vedoucí) či ústavu (ředitel), případně ředitele ústavu AV ČR,
 • vyplněný formulář čestného prohlášení o sociálních poměrech žadatele,
 • k žádosti o cestovní stipendium na dlouhodobý studijní pobyt musí být přiložen zvací dopis, doklad za jakých podmínek se pobyt uskuteční, či potvrzení o získaném pobytovém stipendiu,
 • k žádosti o cestovní stipendium na konferenci musí být přiložen abstrakt příspěvku, který byl přijat k prezentaci.

 

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Nadání.
Pokud je žádosti vyhověno, přiznaná finanční částka je poukázána na účet žadatele po podpisu darovací smlouvy, která obsahuje tyto podmínky:

 • použít příspěvek ke stanovenému účelu a za stanovených podmínek,
 • podat písemnou zprávu o využití příspěvku potvrzenou osobností, která žadateli napsala doporučující dopis, na adresu Nadání ve stanoveném termínu.
Podle uvedených zásad se nadační příspěvky též udělují studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu.
 1. Cestovní stipendium je určeno:
  • studentům a mladým vědeckým pracovníkům do věku 33 let při dlouhodobých odborných pobytech v zahraničí či aktivní účasti na vědeckých konferencích,
  • studentům a mladým umělcům do věku 33 let při účasti na významných soutěžích a dlouhodobých tvůrčích pobytech,
  • žádost o cestovní stipendium musí být podána před odjezdem do zahraničí.
 2. Vědecké a umělecké stipendium je určeno pro přípravu realizace významného vědeckého nebo uměleckého záměru, především pro výrazně talentované a tvůrčí invencí disponované studenty a mladé začínající vědecké pracovníky a umělce (do pěti let po absolvování vysoké školy, maximálně do věku 33 let).
 3. Ve výjimečných případech může správní rada Nadání, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého či uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni. Žádost musí obsahovat prohlášení, že student neprovádí podnikatelskou činnost a není v zaměstnaneckém poměru.
 4. K uctění památky Josefa Hlávky, projektanta a stavitele Zemské porodnice v  Praze, může správní rada Nadání, na návrh přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, přiznat třem mladým nadějným lékařům Hlávkovo stipendium pro doktorandy.
 5. V souladu s posláním Nadání může správní rada v odůvodněných případech poskytnout vynikajícím vysokoškolským studentům sociální studijní stipendium.

 

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky

 1. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.
 2. O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.
 3. Cena je spojena s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25 000,- Kč pro každého nositele.
 4. Návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky zasílají správní radě Nadání rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Rektor Vysokého učení technického v Brně a předseda Akademie věd ČR navrhují kandidátů pět. Termín zaslání návrhů je do 31.7.2013.
 5. Cena Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

 

Medaile Josefa Hlávky

 1. Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Je udělována správní radou Nadání zpravidla před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.
 2. Návrhy na ocenění medailí Josefa Hlávky mohou správní radě Nadání podat předseda Akademie věd České republiky, rektoři pražských veřejných vysokých škol a ředitel IKEM Praha. Termín zaslání návrhů je do 31.7.2013.
 3. Představitelé výše vyjmenovaných institucí navrhují na ocenění jednoho kandidáta. Každoročně mohou být uděleny zpravidla čtyři Medaile Josefa Hlávky.
 4. Ocenění je spojeno s předáním nadačního příspěvku ve výši 50 000,- Kč.

 

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
Literární cena Josefa Hlávky je udělována Nadací Českého literárního fondu a Nadáním J., M. a Z. Hlávkových. Cena je každoročně udělována za původní vědeckou monografii v oblasti věd společenských, lékařských a vědy o živé a neživé přírodě, která byla vydána v České republice v předchozím kalendářním roce. Výběr knižního titulu k ocenění provádí Výbor sekce pro vědeckou a odbornou literaturu Nadace Českého literárního fondu za účasti pověřeného člena správní rady Nadání. Výše nadačního příspěvku pro vybranou publikaci je 40 000,- Kč. (25 000,- Kč Nadání).

 

Cena architekta Josefa Hlávky v soutěži Young Architect Award ABF 2013

 1. Soutěž je vypisována ve spolupráci s ABF a.s. od roku 2007 každoročně.
 2. Cena Josefa Hlávky je určena studentům v bakalářském, magisterském či doktorském studiu, nebo absolventům oboru architektury do věku 33 let.
 3. Cenu uděluje odborná porota na základě vyhodnocení staveb, architektonických a urbanistických projektů nebo studií zaslaných do soutěže. Členem poroty je pověřený člen správní rady Nadání.
 4. Cena architekta Josefa Hlávky je vyhlášena na veřejném slavnostním večeru ABF.
  Nadace poskytuje pro cenu nadační příspěvek ve výši 25 000,- Kč.

 

Mimořádná Cena Josefa Hlávky
Mimořádná Cena Josefa Hlávky je určena jako ocenění pro mimořádné vědecké nebo umělecké dílo, jež navazuje na českou i evropskou kulturní a humanistickou tradici. Cenu uděluje správní rada Nadání při výjimečné příležitosti a její udělení je spojeno s částkou 50 000,- Kč.

 

Jubilejní medaile Josefa Hlávky
Za mimořádné zásluhy o uchování a rozvíjení odkazu Josefa Hlávky může správní rada udělit Jubilejní medaili Josefa Hlávky, která byla zřízena v roce 2008 při příležitosti Jubilejního roku Josefa Hlávky 1908 – 2008.

 

Hlávkova kolej
V roce 1904 věnoval Spolku studentů pražských vysokých škol zakladatel Nadání Josef Hlávka budovu koleje v Jenštejnské ulici č.p. 1. Z nadační listiny vyplývá pro Nadání závazek poskytnout částečné, nebo (bude-li to možné) úplné finanční zabezpečení pobytu na koleji vybraným sociálně potřebným vynikajícím studentům. Myšlenkový odkaz i rozsáhlý nadační projekt Josefa Hlávky je univerzální a podporuje talentované jednotlivce bez ohledu na jejich studijní obor. Princip univerzálního výběru studentů do Hlávkovy koleje v období let 1904 - 1939 přinášel možnosti vzniku osobních mezioborových vztahů a kontaktů, které provázely studenty Hlávkovy koleje po celý život. Vzájemné obohacení bylo přínosem pro každého studenta ubytovaného v Hlávkově koleji bez ohledu na to, jakou vysokou školu studoval. V současné době je Hlávkova kolej majetkem Českého vysokého učení technického v Praze. Podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o předání této koleje ČVUT bylo smluvně dohodnuto, aby kolej byla užívána v souladu s odkazem Josefa Hlávky. Smlouvou mezi Nadáním a ČVUT je Hlávkova kolej určena pro ubytování studentů především doktorského studia, mladých akademických a vědeckých pracovníků popřípadě studentů prezenčního studia pražských vysokých škol, kteří dosahují výborných studijních výsledků, jsou nemajetní, sociálně potřební, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Ze smyslu Hlávkova odkazu vyplývá, že podporovaný student musí v době, kdy tuto podporu pobírá, skutečně kolej užívat a toto užívání je nepřenosné. Návrh na ubytování (podle znění smlouvy o obsazování Hlávkovy koleje mezi Nadáním J., M. a Z. Hlávkových a Českým vysokým učením technickým) podávají rektoři pražských vysokých škol a předseda AV ČR rektorovi ČVUT. České vysoké učení technické jako vlastník koleje, jehož péčí jsou ubytováni studenti a mladí akademičtí a vědečtí zaměstnanci, podává správní radě Nadání návrh na poskytnutí nadačního příspěvku na kolejné v  Hlávkově koleji. Před ubytováním je podepsána darovací smlouva mezi studentem a Nadáním. Výše nadačního příspěvku pro každého vybraného studenta je 1.200,- Kč měsíčně po dobu 12 měsíců počínaje zářím 2012, konče srpnem 2013. Darovací smlouva i dekret na ubytování se vystavuje vždy na 12 měsíců na základě dohodnutých podmínek. Je třeba dbát, aby tento příspěvek byl použit jen za podmínek a k účelu, pro který byl poskytnut. Návrhy na ubytování předloží vysoká škola a Akademie věd ČR rektorovi ČVUT dle dohody, vedení ČVUT pak správní radě do 8.6.2013 (I.kolo), do 25.8. 2013 (II.kolo).
Na svých schůzích 21.června a 30. srpna 2010 rozhodla správní rada, že vzhledem k současné ekonomické, sociální i společenské situaci v České republice a vzhledem k  očekávaným změnám (placení školného) bude třeba jednat s vedením ČVUT a vedením dalších pražských vysokých škol o stávajících kritériích obsazování Hlávkovy koleje a hledat kritéria nová. Kromě podpory studentů v doktorském studiu, která byla aktuální během posledních let bude třeba zaměřit se i na podporu sociálně potřebných studentů v magisterském, případně i bakalářském studiu.

 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky
Správní rada Nadání obnovila v roce 1994, v nových podmínkách odpovídajících současnosti, činnost Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky jako jednu z forem své nadační činnosti. Ústav neprovádí vlastní vědecký výzkum. Jeho posláním je stimulovat a podporovat samostatnou badatelskou činnost vědeckých pracovníků k cílům určeným Josefem Hlávkou, tedy ku povznesení českého národa, aby obstál v mezinárodní soutěži. Ústav zajišťuje, aby úspěšné studie stipendistů byly vydány pro odbornou veřejnost. Rada Národohospodářského ústavu opět v roce 2013 vypisuje již tradiční veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku k vytvoření původní studie o českém národním hospodářství a jeho společenských souvislostech, jež respektují Hlávkovy ideje o povznesení českého národa.

 

Cena Milana Sojky
Ve spolupráci s  Vysokou školou ekonomie a managementu (VŠEM) uděluje Národohospodářský ústav Josefa Hlávky (NÚJH) k uctění památky předního českého ekonoma, člena správní rady Nadání Hlávkových a rady NÚJH prof. Ing. Milana Sojky, CSc. tuto cenu.

 1. Cena je udělována NÚJH ve spolupráci s VŠEM a určena pro autora nejlepší studie obhájené a vydané v ediční řadě NÚJH v předchozím kalendářním roce.
 2. O udělení ceny rozhoduje rada NÚJH po vyslechnutí stanoviska rektora VŠEM při jarním zasedání rady NÚJH. V kalendářním roce může být udělena nejvýše jedna cena.
 3. Cena je zpravidla předávána na zámku Josefa Hlávky v Lužanech při vhodné slavnostní příležitosti.
 4. Cena se řídí zvláštním statutem a představuje ji diplom a nadační příspěvek v celkové hodnotě 70.000,- Kč. Podle zvláštní dohody poskytuje k tomuto účelu VŠEM tuto finanční částku jako nadační dar.

 

Postup při uplatnění zásad nadační činnosti
Pro získání nadačního příspěvku jsou rozhodující prokázané vynikající výsledky, především na české vysoké škole pražské nebo na vědeckém pracovišti. Nutnou součástí každé žádosti o nadační příspěvek je doporučení významné osobnosti daného oboru (představitel vysoké školy, fakulty, vedoucí katedry či ústavu). Doporučení nemůže být formální, musí obsahovat věcnou odbornou a osobní garanci. Ve zvláštních případech si správní rada Nadání vyžádá další stanovisko nezávislého experta. O stanovisku správní rady Nadání k žádosti je informován žadatel písemně. Darovací listina je podkladem pro předání nadačního příspěvku. Součástí podmínek pro udělení příspěvku je prohlášení úspěšného žadatele o jeho specifických osobních závazcích vůči Nadání, včetně závazku podat písemnou zprávu o použití příspěvku ve stanoveném termínu.

 

Využití zámku Josefa Hlávku v Lužanech
Správní rada Nadání se vrací k využití zámku Josefa Hlávky v Lužanech pro vědecké, umělecké a odborné účely na nekomerčním principu s ohledem na jeho stavební stav a kapacitní možnosti v souladu s tradicemi založenými Josefem Hlávkou a při respektování jeho jedinečné umělecké hodnoty (například pro zasedání vedení vysokých škol, vědeckých ústavů a společností, setkání s bohemisty). Zámek a zámecká kaple budou i nadále využívány k plnění závazků, které vyplývají z poslední vůle Josefa Hlávky a při rozvoji kulturní činnosti v regionu. Při kulturních akcích pořádaných na zámku bude jejich návštěvníkům umožněna prohlídka zámecké expozice, která, s  ohledem na poslání zámku, není široké veřejnosti běžně přístupná s výjimkou stanovených dní v letních měsících.

 

Uctění výročí 17. listopadu
Otevření Hlávkovy koleje, udílení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR i odkaz Josefa Hlávky zavazují správní radu Nadání vhodným způsobem připomínat význam a úlohu české inteligence pro český národ i stabilitu demokratické společnosti v České republice. Výročí 17. listopadu a jeho tradice spojené s úsilím o demokracii a odporem studentů proti nacismu i osudem Jana Opletala, studenta Univerzity Karlovy a místopředsedy studentské samosprávy Hlávkovy koleje, jsou každoročně uctěny pietním aktem před kolejí Josefa Hlávky, pořádaným ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu, Univerzitou Karlovou a Českým vysokým učením technickým, a rovněž tradičním koncertem k 17. listopadu.

 

Pamětní deska Josefa Hlávky ve Vídni
Při příležitosti 180. výročí narození Josefa Hlávky, ve spolupráci s Národním technickým muzeem, českými i rakouskými orgány rozhodla správní rada Nadání zajistit instalaci a odhalení pamětní desky na domě ve Vídni, Löwengasse 28, který Josef Hlávky postavil a kde měl svůj vídeňský byt.

 

Publikace Hlávkovy Lužany
V souvislosti se 180. výročím narození Josefa Hlávky, ve spolupráci s dalšími organizacemi je k vydání připravována knižní publikace Hlávkovy Lužany, která veřejnosti představí v textu i ve fotografiích Hlávkovo rodinné sídlo – zámek v Lužanech u Přeštic.

 

Prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF)
Podle usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly v letech 2003 a 2004 Nadaci "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" poskytnuty prostředky z NIF. Výnos z těchto prostředků bude v roce 2013 použit k podpoře nadační činnosti, konkrétně ve prospěch činnosti Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky a případně k  výplatě cen Josefa Hlávky, v souladu s čl. V. smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě ve znění jejích dodatků. O využití prostředků z NIF je veřejnost informována ve výroční zprávě, která je podle platných předpisů každoročně předkládána a rovněž uveřejňována ve zvláštní publikaci.

 

V Praze dne 10.12.2012

Ing. Zdeněk Kouba
administrátor

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.
předseda správní rady

PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc.
tajemnice

prof. Jaroslav Vostrý
místopředseda správní rady

 

Kontaktní údaje:

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"
Vodičkova 17, Praha 1, 110 00
tel.: 224947691, 224947686
e-mail: josefhlavka@volny.cz
Internet: http://www.hlavkovanadace.cz

 

V roce 2013 se správní rada schází k jednání v těchto termínech:
18. února, 29. dubna, 17. června, 26. srpna, 14. října, 9. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.