Klikněte pro více informací
Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstarší česká nadace, byla Dr. Josefem Hlávkou založena dne 25. ledna 1904. V souladu se zákonem č.227/97 Sb. ze dne 3. září 1997 byla Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ (dále jen Nadání) dne 11.9.1998 zapsána do rejstříku nadací v oddílu N, vložce číslo 28/1 u Krajského obchodního soudu v Praze.

Činnost Nadání byla po celou dobu nepřetržité právní kontinuity úzce spojena s osudy české společnosti. Společenské změny zasáhly hluboce do koncepce a činnosti Nadání, zvláště po roce 1939 a 1948. Po vzniku samostatné republiky v roce 1918 se podařilo navázat na koncepci i reálnou činnost Nadání, jak ji stanovil Josef Hlávka ve své poslední vůli a v nadační listině. Nadání bylo výhradním dědicem veškerého jmění Josefa Hlávky, které mělo sloužit vzdělanosti českého národa. Nadání tak mělo podporovat „Českou Akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze“, „Studentské koleje českých vysokých škol pražských“ a Národohospodářský ústav. I když finanční a ekonomický otřes spojený s průběhem I. světové války znehodnotil majetkovou podstatu Nadání, činnost Nadání od roku 1904 až do roku 1939 byla pro českou společnost a její vzdělanost velkým přínosem. Jenom podpora 3 a půl tisíce vysokoškolských studentů ubytovaných zdarma na Hlávkově koleji znamenala otevření cesty ke vzniku a uplatnění české inteligence v naší společnosti a jejího pozitivního vlivu téměř až do dnešních dnů. Význam myšlenkového odkazu Josefa Hlávky a reálná činnost Nadání do roku 1939 ovlivnila i osudy Nadání po roce 1945. V roce 1953 byly rozhodnutím vlády zrušeny všechny české nadace s výjimkou Nadání J., M., a Z. Hlávkových, jemuž byla ponechána možnost formální existence s určitým vlastivědným posláním a torzem původní majetkové podstaty. V roce 1954 byl za tragických okolností zrušen Národohospodářský ústav. Studentskému spolku pražských vysokoškoláků byla odňata kolej Josefa Hlávky a převedena do vlastnictví československého státu.


Do roku 1989 se podařilo několikrát zabránit zrušení Hlávkova Nadání, naposledy pak v roce 1987. Dík za to patří vynikajícím českým vědcům, kteří v padesátých letech působili v orgánech Nadání a příznivcům Nadání, kteří se zasloužili o jeho přežití, v roce 1987 pak Českému vysokému učení technickému, které mu poskytlo záštitu. Převratné události a změny, které nastaly po listopadu 1989 umožnily, aby byla plně obnovena hodnota odkazu J.Hlávky a renesance jeho Nadání - podporovat vynikající studenty pražských vysokých škol, talentované mladé vědecké pracovníky a umělce, stejně jako přispívat k rozvoji české společnosti a jejího hospodářství prostřednictvím Národohospodářského ústavu J.Hlávky.


V současné době Nadání spravuje nadační jmění, především v podobě nemovitostí, zejména zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic a nadační domy v Praze. Výnosy z pronájmů slouží na pokrytí všech nutných nákladů spojených s nadační činností, správou i zvelebováním majetku. Výnosy umožňují nezávislé finanční zajištění nadačního programu, který vychází z myšlenkového odkazu zakladatele Nadání. Jednotlivé nadační příspěvky schvaluje správní rada Nadání. Nadační příspěvky jsou přiznány všem, kteří splnili požadovaná kritéria a byli doporučeni významnými osobnostmi české vědy a kultury.


Správní rada Nadání považuje za zvlášť významné, že se kolej Josefa Hlávky v Jenštejnské ulici na Praze 2 vrátila k původnímu poslání. Jsou v ní opět na náklady Nadání ubytováni vynikající studenti pražských vysokých škol. Z podnětu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla dne 11. června 1999 uzavřena smlouva o základních principech při ubytování vysokoškolských studentů a mladých akademických a vědeckých zaměstnanců pražských vysokých škol v Hlávkově koleji. Péčí o stav koleje pro potřeby ubytovaných studentů bylo pověřeno České vysoké učení technické, které budovu koleje vlastní.


Nadání je podle statutu řízeno správní radou a kontrolováno dozorčí radou, které jsou složeny z pedagogických a vědeckých pracovníků pražských vysokých škol, Akademie věd České republiky a nezávislých osobností české kultury. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky řídí, z pověření správní rady Nadání, rada ústavu, kterou tvoří významní odborníci z oblasti společenských věd.


Nadání se ve své činnosti opírá o dobrou spolupráci s vedeními pražských vysokých škol a Akademie věd České republiky, od nichž přijímá významné podněty pro svoji nadační činnost. Tradičně dobré pracovní kontakty má Nadání s Rakouským kulturním institutem a Francouzským kulturním institutem.


Od roku 1991 přiznala správní rada Nadání vynikajícím studentům zejména pražských vysokých škol a mladým vědeckým pracovníkům a umělcům nadační příspěvky v celkové výši více než 55 milionů korun českých. V ediční řadě Národohospodářského ústavu bylo vydáno 79 odborných studií.


U české veřejnosti nachází Nadání velké pochopení pro svoji činnost též proto, že nadační projekt Josefa Hlávky je vyjádřením aktuálních potřeb české společnosti. Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ si tak udržuje postavení odpovídající její stoleté tradici.


Po úmrtí předsedy Nadání doc. PhDr. Jaroslava Nedvěda, CSc., který se významnou měrou zasloužil o plnou obnovu činnosti Nadání po roce 1989, byl v červnu 2000 zvolen předsedou dosavadní místopředseda Nadání prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. a správní rada byla doplněna.


Další informace o činnosti Nadání jsou k dispozici ve výročních zprávách, které jsou uloženy u Krajského obchodního soudu v Praze.
Správní rada Nadání
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda správní rady a prezidia
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., místopředsedkyně správní rady a prezidia
prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., člen správní rady a prezidia
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., člen správní rady
Ing. arch. Jiří Voves, člen správní rady
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., člen správní rady
prof. RNDr. Jan A. Víšek, CSc., člen správní rady
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., člen správní rady
prof. Ing. Milan Žák, CSc., člen správní rady


Dozorčí rada
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., předseda dozorčí rady
JUDr. Jan Bárta, CSc., člen dozorčí rady
doc. Ing. Zdeněk Vospěl, CSc., člen dozorčí rady


Administrátor
doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.


Tajemnice
PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc.


Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda
prof. Ing. Milan Žák, CSc., místopředseda
prof. Ivana Boháčková, CSc.
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
prof. JUDr. Jakub Handrlica, DSc.
prof. Ing. Michal Lošťák, CSc.
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
doc. Ing. Karel Muller, CSc.
PhDr. Dagmar Rýdlová,CSc.
doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
doc. Ing. Karel Zeman, CSc.