Klikněte pro více informací

Nositelé Medaile Josefa Hlávky v roce 2021

Na návrh předsedkyně Akademie věd České republiky:
RNDr. Jan Laštovička, DrSc.
Je dlouholetým excelentním, mezinárodně uznávaným pracovníkem Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Po celou dobu svého odborného působení cílevědomě budoval ionosférickou "školu", zasloužil se o vybudování jedinečného vědeckého týmu, jenž realizuje výzkum ionosféry a jejích dynamických vazeb. Je nestorem v oblasti výzkumu dlouhodobých trendů a klimatických změn v horní atmosféře a ionosféře Země včetně dopadů například na šíření signálů globálních polohových systémů (GPS). Pod jeho vedením stávající oddělení Ionosféry a aeronomie významně posílilo experimentální infrastrukturu doma i ve světě. V letech 1998 - 2006 byl ředitelem Ústavu fyziky atmosféry, navázal desítky mezinárodních spoluprací, přes dva tisíce citací svědčí o jeho vysoké vědecké erudici.

Na návrh rektora Akademie výtvarných umění:
doc. akad. soch. Milada Othová
Je v současném českém sochařství vnímána především jako významná medailérka a autorka zaměřená na formát reliéfu. K hlavním charakteristikám jejího výtvarného výrazu náleží jakýsi náznak, nedoslovnost formy, společně s měkkou modelací extrémně citlivou ke světelným proměnám. Témata metaforicky odkazují k poetice přírodního světa, ale i osudové obtížnosti individuální životní cesty. Atmosféra výjevů má intimní charakter, do kterého nechává citlivě vstupovat i písmo. Je nositelkou mnoha významných ocenění, svými pracemi je zastoupena ve veřejných sbírkách v ČR i zahraničí. Respekt získaný v oblasti medailérského umění a dlouhodobé úspěšné pedagogické působení vystupují jako dva silné aspekty jejího života, jenž kontinuálně již po několik desetiletí obohacuje a současně umělecky spoluvytváří prostor českého sochařství.

Na návrh rektora Univerzity Karlovy:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Celý jeho profesní život je spjat s Univerzitou Karlovou, s historií národů a států Latinské Ameriky, se vztahy Latinské Ameriky s USA a vztahy Latinské Ameriky a českých zemí. Na Filozofické fakultě UK se zasloužil o založení a formování Střediska ibero-amerických studií, které od roku 1990 jako nezávislé pracoviště FF UK vedl. Absolvoval řadu zahraničních badatelských pobytů, publikoval několik desítek odborných monografií, stovky studií, každoročně pořádá vědecká sympózia zaměřená na česko-latinskoamerické vztahy. Je skvělým pedagogem a širší veřejnosti je znám jako autor mnoha popularizačních děl z dějin Latinské Ameriky a jako pilný komentátor soudobého dění ve sdělovacích prostředcích. Je nositelem řady tuzemských i mezinárodních ocenění.

Na návrh rektora Vysoké školy chemicko-technologické:
prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
Po absolvování fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě UK, působil v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského AV ČR. Od roku 1990 se začal intenzivně věnovat pedagogické činnosti a v roce 2004 přešel na VŠCHT. Zabývá se vysoce rozlišenou spektroskopií, kvantovou mechanikou molekul a jejich slabými interakcemi. V posledních sedmi letech se také zabývá forenzní analýzou pachových stop. Získal jako řešitel 12 grantových projektů (včetně jednoho evropského), které mu umožnily vybudovat na VŠCHT unikátní laboratoře jednak pro mikrovlnnou, centimetrovou, submilimetrovou vysoce rozlišenou spektroskopii, dále pro terahertzovou spektroskopii a špičkovou olfaktronickou laboratoř. Všechny tyto laboratoře jsou jediné v ČR.Seznam studentů, pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých pracovníků Akademie věd České republiky, kteří jsou v roce 2021 nominováni na Cenu Josefa Hlávky (každý získá diplom a částku 25.000,- Kč)

Akademie múzických umění v Praze
MgA. Petr Kult, Divadelní fakulta
MgA. Lea Petříková, Filmová a televizní fakulta
BcA. Ráchel Skleničková, Hudební a taneční fakulta

Akademie věd České republiky
Ing. Matěj Bělín, M.A., Národohospodářský ústav AV ČR
Ing. Daniel Bím, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Mgr. Vojtěch Svak, Ústav přístrojové techniky
Mgr. Veronika Krchlíková, Ústav molekulární genetiky
Mgr. Juraj Lörinčík, Astronomický ústav
PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Akademie výtvarných umění
MgA. Šimon Levitner, Ateliér nových médií

České vysoké učení technické
Ing. Tomáš Dejmek, Fakulta stavební
Bc. Václav Voráček, Fakulta elektrotechnická
Ing. Ondřej Ficker, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Ing. arch. Jan Tomandl, Fakulta architektury
Petr Štěpánek, Fakulta biomedicínského inženýrství
Ing. arch. Bc. Aneta Závodná, Masarykův ústav vyšších studií

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Dominika Roštejnská, Provozně ekonomická fakulta
Tatia Kuljanishvili, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Ing. Barbora Černilová, Technická fakulta
Ing. Lukáš Gábor, Fakulta životního prostředí
Ing. Tereza Slámová, Fakulta tropického zemědělství
Ing. Václav Valášek, Fakulta lesnická a dřevařská

Univerzita Karlova
Bc. Kateřina Rýdlová, Husitská teologická fakulta
JUDr. Bc. Lukáš Hrdlička, Ph.D., Právnická fakulta
MUDr. Michaela Bártů, Ph.D., 1. lékařská fakulta
Mgr. Lenka Hovorková, Ph.D., 2. lékařská fakulta
Kateřina Koudelková, 3. lékařská fakulta
MUDr. Jáchym Rosendorf, Ph.D., Lékařská fakulta Plzeň
MUDr. Lucie Macháčková, Lékařská fakulta Hradec Králové
PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D., Farmaceutická fakulta
PhDr. Jiří Smrž, Fakulta filozofická
Mgr. Tereza Veselská, Přírodovědecká fakulta
RNDr. Denisa Kubániová, Matematicko-fyzikální fakulta
PhDr. Martina Tóthová, Pedagogická fakulta
Bc. Tomáš Pacovský, Fakulta sociálních věd
Bc. Giammaria Cattozzo, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Mgr. Tomáš Korbel, Ph.D., Fakulta humanitních studií

Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Viktar Dudzich, Fakulta financí a účetnictví
Mgr. Pamir Halimzai, Fakulta mezinárodních vztahů
Mgr. Nikola Frollová, Fakulta podnikohospodářská
Ing. MUDr. Lubomír Štěpánek, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Adéla Zubíková, Ph.D., Národohospodářská fakulta

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Michal Lojka, Fakulta chemické technologie
Ing. Klára Škodáková, Fakulta technologie ochrany prostředí
Ing. Hana Raschmanová, Ph.D., Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ing. František Králík, Ph.D., Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola uměleckoprůmyslová
MgA. Štěpán Krahulec, ateliér Architektura III

Vysoké učení technické v Brně
Ing. Zita Salajková, CEITEC VUT
Ing. Vojtěch Havlena, Fakulta informačních technologií
Ing. Lucia Ivanová, Fakulta chemická
Ing. Robin Kolařík, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
MgA. Andreas Gajdošík, Fakulta výtvarných uměníCena pro nejlepší studenty elektrotechnických fakult 2021
Ing. Antonín Krpenský, Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha
Ing. Jakub Fránek, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií VUT Brno
Ing. Martin Vítek, Elektrotechnická fakulta ZČU Plzeň"Trvalé legáty" Josefa Hlávky v roce 2021

Městu Přeštice
na podporu školství a kultury    100 000,- Kč
starosta města Přeštic Karel Naxera

Klatovskému gymnáziu Jaroslava Vrchlického
na podporu talentovaných studentů    80 000,- Kč
ředitel školy Mgr. Václav Vogeltanz

Národnímu muzeu v Praze
na doplnění sbírek muzea    100 000,- Kč
generální ředitel muzea PhDr. Michal Lukeš