Klikněte pro více informací

Nositelé Medaile Josefa Hlávky v roce 2020

Na návrh předsedkyně Akademie věd České republiky:
doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.
Během své profesní činnosti se věnovala vědecké práci, výchově studentů i organizační činnosti pro širokou vědeckou komunitu. Její pracovní kariéra je spojena s Akademií věd České republiky, zejména s Ústavem molekulární genetiky a od roku 2008 s nově založeným Biotechnologickým ústavem AV ČR, jehož ředitelkou byla od roku 2010 deset let. Z ústavu se jí podařilo vybudovat vědecky excelentní instituci. V popředí jejího vědeckého zájmu je reprodukční biologie, vědecky i společensky významné studium molekulárních mechanismů oplodnění. Zvlášť prakticky významná je její spolupráce s centry asistované reprodukce i klinickými laboratořemi. Od roku 1996 přednáší na Přírodovědecké fakultě UK, kde úspěšně vychovala řadu mladých vědeckých pracovníků.

Na návrh rektora Univerzity Karlovy:
prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c.
Je osobností, která od druhé poloviny minulého století výrazně ovlivnila lékové obory ve vědě, ve vysokoškolském vzdělávání a ve zdravotnické praxi. Je zakladatelem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, kde dlouhodobě působil ve funkci děkana. Závěr jeho vědecké práce je neobyčejně široký, vytvořil vlastní mezinárodně uznávanou vědeckou školu, zaměřenou na racionalizace přenosu výzkumných terapeutických poznatků z před-klinických pokusů do klinické praxe. Další z jeho největších zásluh je vytvoření koncepce klinické farmacie. Vychoval řadu skvělých vědeckých odborníků, od roku 1995 je každoročně při příležitosti jeho narozenin pořádáno diskusní fórum nazvané "Květinový den mladých farmakologů a toxikologů". Je nositelem řady odborných i státních vyznamenání.

Na návrh rektorky Vysoké školy ekonomické:
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Téměř pět desetiletí svého působení v univerzitním prostředí zasvětil práci se studenty, výuce, publikování odborných textů a učebnic i výzkumné a organizátorské práci u nás i v zahraničí. Po osm let působil prof. Hindls ve funkci rektora VŠE, pět let byl děkanem Fakulty informatiky a statistiky a dvacet sedm let vedl na této fakultě Katedru statistiky a pravděpodobnosti. Vychoval řadu vynikajících odborníků a po celá desetiletí patřil ke studenty nejlépe hodnoceným pedagogům. Stal se zakladatelem nových studijních oborů, zasloužil se o zavedení výuky národního účetnictví. Je autorem i spoluautorem významných statistických monografií a učebnic. Cíleně se věnuje problematice výuky na vysokých školách a působil i nadále působí v řadě význačných vědeckých i odborných orgánů.
O Medaili Josefa Hlávky žádá VŠE poprvé

Na návrh rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové:
prof. akad. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c. (1950)
Patří k předním českým designérům a interiérovým architektům. Jeho neopomenutelný přínos je jak v tvůrčí praktické činnosti v oblasti designu a architektury, kde jeho osobité práce zlepšují kvalitu života a zásadně kultivují prostředí, tak v oblasti pedagogické, publikační i teoretické. Ještě před rokem 1989 inicioval aktivity a otevřenou debatu na poli designu a architektury, což po roce 1989 usnadnilo začlenění československého a později českého designu do mezinárodních souvislostí. Dlouhodobě vedl Ateliér architektury a designu, později Ateliér designu nábytku a interiéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde v letech 2002 až 2005 působil ve funkci rektora. Vedle působení na VŠUP, kde vychoval řadu významných designérů, se věnoval i přednáškové činnosti na prestižních zahraničních institucích. Své realizace prezentoval na mnoha výstavách doma i v zahraničí.
O Medaili Josefa Hlávky žádá VŠUP poprvéSeznam studentů, pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých pracovníků Akademie věd České republiky, kteří v roce 2020 získali Cenu Josefa Hlávky

Akademie múzických umění v Praze
BcA. Martina Náhlíková, Divadelní fakulta
BcA. Kristýna Škodová, Filmová a televizní fakulta
Kateřina Škardová, Hudební a taneční fakulta

Akademie věd České republiky
Ing. Anna Michaelidesová, Ph.D., Ústav jaderné fyziky
Mgr. Petr Pavlas, Ph.D., Filosofický ústav
RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie
Mgr. Aleš Urban, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry
RNDr. Martin Volf, Ph.D., Biologické centrum

Akademie výtvarných umění
Michal Čeloud Šembera, ateliér sochařství I, škola Lukáše Rittsteina

České vysoké učení technické
Ing. Kateřina Roškotová, Fakulta stavební
Bc. Pavel Mačák, Fakulta strojní
Bc. Václav Voráček, Fakulta elektrotechnická
Ing. Marek Matas, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Ing. Petr Koudelka, Fakulta dopravní
Ing. Marek Piorecký, Fakulta biomedicínského inženýrství
Ing. Petr Socha, Fakulta informačních technologií
Bc. Aneta Požárová, Masarykův ústav vyšších studií

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Veronika Němcová, Provozně ekonomická fakulta
Ing. Michal Marek, Technická fakulta
Ing. Vojtěch Moravec, Fakulta životního prostředí
Ing. Anna Maňourová, Fakulta tropického zemědělství
Ing. David Novák, Fakulta lesnická a dřevařská
Bc. Yuliana Kostyunicheva, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Univerzita Karlova
Mgr. Magdalena Vytlačilová, Husitská teologická fakulta
MDDr. Antonín Tichý, 1. lékařská fakulta
MUDr. Barbora Beňová, Ph.D., 2. lékařská fakulta
David Lauer, 3. lékařská fakulta
MUD. Richard Pálek, Lékařská fakulta Plzeň
PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D., Farmaceutická fakulta
Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D., Fakulta filozofická
RNDr. Johana Rotterová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
Mgr. et Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta
Mgr. Anežka Smutná, Pedagogická fakulta
PhDr. Karin Hofmeisterová, Fakulta sociálních věd

Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Milan Fičura, Ph.D., Fakulta financí a účetnictví
Ing. Jana Hovorková, Ph.D., Fakulta mezinárodních vztahů
Ing. Veronika Ptáčková, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Denis Vérosta, Národohospodářská fakulta
Ing. Martina Bohuslavová, Fakulta managementu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Marek Šoltys, Fakulta chemicko-inženýrská
Ing. Miloš Auersvald, Fakulta technologie ochrany prostředí
Ing. Kamila Bechyňská, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ing. Andrea Školáková, Fakulta chemické technologie

Vysoká škola uměleckoprůmyslová
MgA. Vít Škop, ateliér Grafický design a nová média

Vysoké učení technické v Brně
Ing. Vojtěch Domanský, Fakulta stavební
Ing. Martin Kadlec, Fakulta chemická
Bc. Simeon Borko, Fakulta informačních technologií
Ing. Lukáš Flajšman, Ph.D., CEITEC VUT

Cenu architekta Josefa Hlávky za projekt Strahovský bastion v soutěži Young Architect Award ABF v roce 2020 získala
Anna Svobodová, studentka Akademie výtvarných umění"Trvalé legáty" Josefa Hlávky v roce 2020

Městu Přeštice
na podporu školství a kultury    100 000,- Kč
starosta města Přeštic Karel Naxera

Klatovskému gymnáziu Jaroslava Vrchlického
na podporu talentovaných studentů    80 000,- Kč
ředitel školy Mgr. Václav Vogeltanz

Národnímu muzeu v Praze
na doplnění sbírek muzea    100 000,- Kč
generální ředitel muzea PhDr. Michal Lukeš