Klikněte pro více informací

Nositelé Medaile Josefa Hlávky v roce 2019

Na návrh rektora Akademie múzických umění:
prof. Eva Machková
Je zakladatelskou osobností moderní české dramatické výchovy. Od šedesátých let vytvářela ve spolupráci s českými a zahraničními odborníky i praktiky moderní podobu české dramatické výchovy. Na počátku 70 let se jí podařilo vytvořit tradici národních přehlídek, dnes nazývaných Dětská scéna. V roce 1992 založila specializované vysokoškolské pracoviště - katedru výchovné dramatiky na DAMU, kterou v prvních letech její existence vedla a kde dodnes působí. Od devadesátých let se její dominantní profesí stává role pedagogická. Centrem jejího zájmu byla a je metodika a didaktika oboru. Publikovala zásadní teoretické práce, které tvoří jádro literatury o výuce dramatické výchovy. Působila též jako šéfredaktorka odborného periodika Divadelní výchova. Významná je i její překladatelská a editorská činnost. Její práce editorky pokračuje dodnes.

Na návrh předsedkyně Akademie věd České republiky:
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Uznávaný historik českých dějin, který se specializuje především na dějiny přemyslovského období s důrazem na problematiku středověké kolonizace, vznik a rozmach městského života. Z dalších témat se systematičtěji věnuje počátkům státnosti ve střední a středovýchodní Evropě, procesu christianizace a transformaci středověké společnosti, mechanismům středověké vlády a moci či proměně středověké krajiny. Je autorem mnoha monografií a řady vědeckých studií, přispívá do mezinárodních encyklopedií (zejména Lexikon des Mittelalters). Od roku 1970 působí v Historickém ústavu AV ČR, do roku 2012 jako vedoucí oddělení středověkých dějin. Od roku 1991 působí na Filozofické fakultě UK a od roku 2003 i v Centru mediavelistických studií. Vychoval řadu mladých nadějných historiků. Je členem řady redakčních rad historických časopisů, je i nositelem několika významných grantových projektů.

Na návrh rektora Vysoké školy chemicko-technologické:
prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc.
Patří mezi velké osobnosti organické chemie. Ve své bohaté kariéře se rovnoměrně věnoval vědecko-výzkumné i pedagogické činnosti. Je autorem či spoluautorem 123 odborných článků. Výrazně přispěl k rozvoji chemie heterocyklických sloučenin. V poslední době se intenzivně věnuje syntéze a studiu látek s kapalně krystalickými vlastnostmi a syntéze heterocyklických sloučenin pro využití v materiálové chemii. Navázal spolupráci se zahraničními pracovišti, která vyústila v řešení několika mezinárodních projektů a grantů. Úspěšně spolupracuje s průmyslovou scénou, dokladem čehož je spoluautorství na padesáti patentech. Velkou měrou se zasloužil o rozvoj výuky organické chemie a organické syntézy. Vychoval řadu vynikajících mladých organických chemiků.

Na návrh rektora Univerzity Karlovy:
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
Je právem považován za jednu z nejvýraznějších osobností akademického, společenského i politického života České republiky po roce 1989. Byl signatářem Charty 77, po listopadu 1989 se aktivně zapojil do politického života české společnosti. Je filosofem, vysokoškolským pedagogem, překladatelem odborných textů, publicistou, popularizátorem vědy. Je jedním ze zakladatelů a prvním děkanem Fakulty humanitních věd UK. Odborné práce, přednášková i tvůrčí činnost, občanská angažovanost, přátelský a inspirující přístup stejně jako osobní kvality ovlivnily již několik generací studentů i akademiků. Odborné práce pokrývají především témata filosofické antropologie, vztahu filosofie a náboženství, filosofie a vědy, nebo filosofie a politiky. Zahrnují 23 monografií, 40 odborných článků pro časopisy a sborníky, 18 překladů odborných publikací a řadu příspěvků v médiích.Seznam studentů, pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých pracovníků Akademie věd České republiky, kteří v roce 2019 získali Cenu Josefa Hlávky

Akademie múzických umění v Praze
BcA. Michaela Semotánová, Divadelní fakulta
BcA. Ondřej Erban, Filmová a televizní fakulta
MgA. Milan Al-Ashhab, Hudební a taneční fakulta

Akademie věd České republiky
Mgr. Martin Čertner, Ph.D., Botanický ústav
Mgr. Jan Geletič, Ph.D., Ústav informatiky
PhDr. Radek Janhuba, M.A., Ph.D., Národohospodářský ústav
Dr. Jitka Neburková, Ústav organické chemie a biochemie
Ing. Radovan Smíšek, Ústav přístrojové techniky

Akademie výtvarných umění
MgA. Erika Velická, Ateliér figurálního sochařství a medaile Vojtěcha Míči

České vysoké učení technické
Pavla Fialová, Fakulta stavební
Bc. Ladislav Dvořák, Fakulta strojní
Bc. Andrey Chirtsov, Fakulta elektrotechnická
Ing. Dominika Mašlárová, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D., Fakulta architektury
Ing. Adam Orlický, Fakulta dopravní
Ing. Ondřej Klempíř, Fakulta biomedicínského inženýrství
Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., Fakulta informačních technologií
Bc. Magdalena Mudrochová, Masarykův ústav vyšších studií

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Michal Zvolský, Provozně ekonomická fakulta
Ing. Patricie Vašicová, Fakulta agrobiologie
Ing. Kristýna Balážová, Technická fakulta
Ing. arch. Václav Fanta, Ph.D., Fakulta životního prostředí
Ing. Tereza Pilařová, Fakulta tropického zemědělství

Univerzita Karlova
Mgr. Lucie Novotná Krtoušová, Ph.D., Fakulta právnická
Mgr. Anežka Tichá, Ph.D., 1. lékařská fakulta
Mgr. Iva Truxová, Ph.D., 2. lékařská fakulta
MUDr. Jan Rambousek, 3. lékařská fakulta
MUDr. Michael Michal, Ph.D., Lékařská fakulta Plzeň
MUDr. David Astapenko, Ph.D., Lékařská fakulta Hradec Králové
PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D., Farmaceutická fakulta
Mgr. et Mgr. Jakub Sláma, Fakulta filozofická
Mgr. Antonín Macháč Ph.D., Přírodovědecká fakulta
Mgr. Adéla Melcrová, Matematicko-fyzikální fakulta
Mgr. et Mgr. Markéta Škutová, Pedagogická fakulta
Mgr. Bc, Jakub Tesař, PhD., Fakulta sociálních věd
Mgr. Zuzana Vojteková, Fakulta humanitních studií

Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Jakub Jakl, Fakulta financí a účetnictví
Ing. Lucie Andreisová, Ph.D., Fakulta mezinárodních vztahů
PhDr. Mgr. Pavlína Honsová Ph.D., Fakulta podnikohospodářská
Ing. Petra Tomanová, MSc., Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Daria Gunina, Fakulta managementu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Adéla Jeništová, Fakulta chemicko-inženýrská
Ing. Peter Polák, Fakulta chemické technologie
Ing. Veronika Bělíková, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Bc. Jan Matuštík, Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola uměleckoprůmyslová
MgA. Barbora Procházková, Ateliér design oděvu a obuvi

Vysoké učení technické v Brně
Bc. Jakub Nosek, Fakulta stavební
Bc. Pavla Šabacká, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ing. Lucie Valentová, Fakulta chemická
Ing. Petra Kosová, Fakulta strojního inženýrství
Ing. Dominika Kalasová, CEITEC VUT

Cenu architekta Josefa Hlávky za projekt Městský nájemní dům Karlín v soutěži Young Architect Award ABF v roce 2019 získala
Bc. Barbora Červeňová, Fakulta architektury ČVUT, Aleliér Kuzemenský, Kunarová"Trvalé legáty" Josefa Hlávky v roce 2019

Městu Přeštice
na podporu školství a kultury    100 000,- Kč
starosta města Přeštic Karel Naxera

Klatovskému gymnáziu Jaroslava Vrchlického
na podporu talentovaných studentů    80 000,- Kč
ředitel školy Mgr. Václav Vogeltanz

Národnímu muzeu v Praze
na doplnění sbírek muzea    100 000,- Kč
generální ředitel muzea PhDr. Michal Lukeš