Klikněte pro více informací

Nositelé Medaile Josefa Hlávky v roce 2017
Každý z níže jmenovaných bude oceněn diplomem a částkou 75.000,- Kč

Na návrh rektora Akademie múzických umění:
prof. Ivan Štraus
Je vynikajícím houslovým interpretem, pedagogem, organizátorem interpretačních kurzů a propagátorem soudobé české hudby. Již v době studií získal řadu mezinárodních ocenění (např. v roce 1959 se stal laureátem soutěže Long Thibauda v Paříži, v roce 1964 získal 1. cenu na Mezinárodní soutěži Pražské jaro). Byl členem několika komorních souborů (České trio, Sukovo kvarteto), v letech 1979 - 1991 sólistou Symfonického orchestru hl. města Prahy. Za své sólové nahrávky soudobé hudby obdržel řadu ocenění. V roce 1975 byl z politických důvodů nucen z HAMU odejít, aby se v roce 1990 vrátil, byl jmenován profesorem a 7 let působil ve funkci proděkana pro zahraniční záležitosti. Vychoval řadu vynikajících houslových interpretů.
laudatio: Ingeborg Radok Žádná, PhDr., prorektorka Akademie múzických umění

Na návrh předsedkyně Akademie věd České republiky:
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Více než 50 let působí ve Fyziologickém ústavu AV ČR. Centrem jejího odborného zájmu je chronobiologie. V tomto oboru publikovala více než 100 publikací a odborných článků v impaktovaných časopisech a je světově uznávanou autoritou. Její zásluhou se česká chronobiologická škola stala ve světě zavedeným pojmem. Byla a je členkou několika českých i světových vědeckých společností. Věnuje se též pedagogické činnosti, spolupracuje s vysokými školami, zejména Univerzitou Karlovou. Významně ovlivnila i organizaci vědy v českých zemích, řadu let působila jako místopředsedkyně v letech 2001 - 2005 byla předsedkyní AV ČR. Za přínos pro vědu a její řízení jí byla udělena řada domácích i zahraničních ocenění.
laudatio: prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky

Na návrh rektora Českého vysokého učení technického:
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
Je významným a respektovaným odborníkem v oblasti geotechnického inženýrství, díky mimořádným znalostem v historii techniky, genealogii a heraldiky je uznávaným odborníkem i mezi historiky, genealogy a heraldiky. Je úspěšným pedagogem, mimořádně schopným manažerem, respektovanou osobností Českého vysokého učení technického, je též členem řady vědeckých a odborných společností. Svými mnohostrannými aktivitami se tak zasloužil o zvýraznění dobrého jména ČVUT i mezi širokou odbornou veřejností. Ve své funkci prorektora pro studium a studentské záležitosti (od roku 2008) se významným způsobem zasloužil o zviditelnění odkazu Josefa Hlávky mezi akademickými pracovníky i studenty ČVUT.
laudatio: prof. Petr Konvalinka, rektor Českého vysokého učení technického

Na návrh rektora České zemědělské univerzity:
prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
Celý svůj profesní život věnoval bádání v oblasti teoretických aspektů řízení. Výsledky svých výzkumů aplikoval nejen do pedagogického procesu, ale i do celé šíře aktivit spojených se zemědělstvím, venkovem a později i do oblasti fungování vysokého školství. Vybudoval svou školu v oblasti teorie řízení, o čemž svědčí více než 50 absolventů doktorského studia i jeho četné vědecké články a publikace. V letech 1994 - 2000 a 2003 - 2010 působil ve funkci rektora ČZU, která se pod jeho vedením profilovala jako významná evropská univerzita. Byl a je členem řady domácích i světových vědeckých společností a vědeckých rad vysokých škol. Byl oceněn řadou čestných doktorátů, které mu udělily významné zahraniční univerzity.
laudatio: prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor České zemědělské univerzity

Na návrh rektora Univerzity Karlovy:
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Je profesorkou a nestorkou Univerzity Karlovy, kde působí nepřetržitě od roku 1962, zprvu na Filozofické fakultě, od roku 1973 na Matematicko-fyzikální fakultě, kde dosáhla vynikajících vědeckých i pedagogických úspěchů. Patří k jejím osobním zásluhám, že formální a komputační lingvistika je dnes v ČR jedním ze špičkových oborů, uznávaných doma i ve světě. Její publikační činnost je úctyhodná - obsahuje více než 250 původních publikací. Pod jejím vedením vznikl koncept světově unikátního projektu Pražského závislostního korpusu. Uznání české i mezinárodní vědecké komunity se odráží v řadě ocenění, kterých je nositelkou, i v členství v renomovaných mezinárodních vědeckých společnostech.
laudatio: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor Univerzity KarlovySeznam studentů, pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých pracovníků Akademie věd České republiky, kteří v roce 2017 získali Cenu Josefa Hlávky (každý získal diplom a částku 25.000,- Kč)

Akademie múzických umění v Praze
MgA. Tereza Terberová, Divadelní fakulta
Adam Mach, Filmová a televizní fakulta
BcA. Matouš Pěruška, Hudební a taneční fakulta

Akademie věd České republiky
RNDr. Petra Suková, Ph.D., Astronomický ústav
Mgr. Petr Brož, Ph.D., Geofyzikální ústav
RNDr. Petr Blabolil, Ph.D., Hydrobiologický ústav
Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D., Ústav pro českou literaturu
Mgr. Václav Smyčka, Ph.D., Ústav pro českou literaturu

Akademie výtvarných umění
David Fesl, Ateliér Vladimíra Skrepla

České vysoké učení technické
Ing. Anna Horáková, Fakulta stavební
Bc. Pavel Houfek, Fakulta strojní
Bc. Denys Rozumnyi, Fakulta elektrotechnická
Ing. Tomáš Smejkal, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Mgr. Jan Zikmund, Ph.D., Fakulta architektury
Ing. Jan Gallia, Fakulta dopravní
Bc. Tomáš Malina, Fakulta biomedicínského inženýrství
Bc. Matyáš Hollmann, Fakulta informačních technologií

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Anna Bustová, Provozně ekonomická fakulta
Ing. Ondřej Šašek, Fakulta agrobiologie
Ing. Tomáš Pícha, Technická fakulta
Ing. Zuzana Bínová, Fakulta lesnická a dřevařská
Mgr. Martin Sládeček, Fakulta životního prostředí
Ing. Hynek Roubík, Fakulta tropického zemědělství

Univerzita Karlova
JUDr. Martin Hobza, Ph.D., Fakulta právnická
Mgr. Jiří Honzl, Fakulta filozofická
Mgr. Jakub Pivarč, Pedagogická fakulta
Bc. Aleš Karmazin, Fakulta sociálních věd
MUDr. Jana Mattová, Ph.D., 1. lékařská fakulta
MUDr. Michaela Kotrová, Ph.D., 2. lékařská fakulta
MUDr. Karel Kieslich, 3. lékařská fakulta
Mgr. Tereza Kubíková, lékařská fakulta Plzeň
PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D., Farmaceutická fakulta
Mgr. Vít Hubka, Přírodovědecká fakulta
RNDr. Martin Balko, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze
Mgr. Miloslav Machoň, Fakulta mezinárodních vztahů
Ing. Ondřej Dvouletý, MSc., Fakulta podnikohospodářská
Ing. Karel Šafr, Fakulta informatiky a statistiky
Bc. Denisa Findejsová, Fakulta managementu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Klára Truhlářová, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ing. Petr Slavík, Fakulta chemické technologie
Ing. Daniel Hollas, Fakulta chemicko-inženýrská
Ing. Pavla Káchová, Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola uměleckoprůmyslová
MgA. Elena Fialková, ateliér Architektura IV.

Vysoké učení technické v Brně
Ing. Petra Okřinová, Fakulta stavební
Bc. Samuel Dušek, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ing. Matouš Kratochvíl, Fakulta chemická

Cena architekta Josefa Hlávky za projekt Dekompresní hranice Chebu v soutěži Young Architect Award ABF 2017
Ing. arch. Tereza Kupková"Trvalé legáty" Josefa Hlávky v roce 2017

Městu Přeštice
na podporu školství a kultury    100 000,- Kč
starosta města Přeštic Karel Naxera

Klatovskému gymnáziu Jaroslava Vrchlického
na podporu talentovaných studentů    80 000,- Kč
ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl

Národnímu muzeu v Praze
na doplnění sbírek muzea    100 000,- Kč
ředitel muzea PhDr. Michal Lukeš