Klikněte pro více informací

Slavnostní uvedení dvou publikací vydaných v ediční řadě Studie NÚJH se uskutečnilo v úterý 28. května 2024 v 15:30 hodin v restauraci Hlávkův dvůr, Vodičkova 17, Praha 1.


Program: 
15:30Přivítání hostů a moderování akce
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., člen správní rady Nadání
Hudební vystoupení
A. Vivaldi: Bouře
Pavla Tesařová - housle, Juraj Škoda - violoncello
Zahájení
prof. JUDr, Václav Pavlíček, CSc., předseda Nadání
Uvedení sborníku
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., člen prezídia a správní rady Nadání
Uvedení monografie o Přemyslu Šámalovi
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., za autorský kolektiv
Mgr. Petr Valo, ředitel Nakladatelství Karolinum
Hudební vystoupení
B. Smetana: Předehra k opeře Prodaná nevěsta
G. F. Händel/J. Halvorsen: Passacaglia
Pavla Tesařová - housle Juraj Škoda - violoncello
Pohoštění

Projev prof. Pavlíčka při této příležitosti

Vážení,

dovolte, abych vás přivítal na uvedení dvou knih, které Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vydalo prostřednictvím svého Národohospodářského ústavu. První knihou je sborník Informační technologie a jejich uplatnění ve vzdělávacím procesu, jako výstup z konference uspořádané 5. října 2022 v Karolinu, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a dalšími institucemi. Druhou knihou je práce autorského kolektivu Jany Čechurové, Jana Hálka a Václava Ledvinky, s názvem Přemysl Šámal, nenápadný muž v pozadí velkých dějin, vydaná jako studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky č. 5/2024, která navazuje na nevelkou pamětní publikaci a diskusi spojenou s odhalením pamětní desky Přemyslu Šámalovi v Hlávkových domech před pěti lety.

V prvním případě jsme chtěli otevřít problematiku jak pandemie covid-19 zasáhla do vzdělávacího procesu na školách různých druhů a různého stupně. Úkolem konference mělo být zjištění, zda se nové technologie staly nástrojem pokroku ve vzdělávacím procesu a umožnily překonat nesnáze spojené s pandemií. Ve spolupráci s rektorkou Univerzity Karlovy profesorkou Králíčkovou, byla zajištěna účast odborníků s předních univerzit Evropy a USA. Pozitivním rysem konference také bylo, že se svými příspěvky vystoupili i příslušníci různých generací včetně studentů,. Tlumočili různé pohledy na řešení vzniklých problémů. Konference vyzněla optimisticky pokud jde o využití nových technologií, umělé inteligence a dalších činitelů, které přinášely nové podněty. Sborník však ukazuje, že každý pokrok sebou přináší také nebezpečí jeho zneužití, jak na to upozornila posléze i diskuse o umělé inteligenci v odborných kruzích i ve veřejnosti.

Připomenut osobnost Přemysla Šámala se Nadání rozhodlo jako svůj příspěvek ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Historická česká státnost trvá více jak tisíc let, státnost československá je jednou z jejích etap. Přemysl Šámal se o ni významně zasloužil. Před pěti lety pro odhalení pamětní desky Přemyslu Šámalovi profesor Kvaček, který k dosud opomíjené osobnosti Přemysla Šámala hovořil, doporučil věnovat mu větší pozornost i literárně. Touto knihou a jejím dnešním uvedením naplňujeme toto přání.

Významná role Přemysla Šámala v protihabsburském odboji byla logickým vyústěním jeho činnosti předválečné, kdy svými aktivitami podporoval a hájil zájmy českých menšin i ochranu a rozvoj českého jazyka. Již staří Egypťané považovali písmo a svůj jazyk za základní znak své identity a chránili je v zájmu stability společnosti a zabránění chaosu. Požadavek dosažení stability společnosti a státu je aktuální i dnes.

Působení Přemysla Šámala v kanceláři prezidenta republiky bylo pro československou státnost štěstím, neboť republika se vyvíjela spíše jako "stát stran" než jako demokratický systém, jak na to kriticky upozornil v rozhlasovém projevu k výročí republiky jeden z tvůrců československé ústavy Alfréd Meissner. Nastolení republikánského zřízení a nové dosud pevně neukotvené vztahy ve společnosti vyžadovaly zajištění stability státu. K tomu nepřispíval boj politických stran, spory národnostní, ani nejistá mezinárodní situace. Stát potřeboval stabilní instituci. Tou se stal úřad prezidenta a jeho kancelář, v jejímž čela stál Přemysl Šámal. Předkládaná kniha ukazuje jeho zásluhy pro československou společnost a její demokratické uspořádání státu Věřím, že čtenáři této knihy ji ocení a ocení i roli Přemysla Šámala pro československou a českou státnost.